Tiedotteet 2018

Yaran Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä (Pohjois-Savo)

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumoa käsittelevä ympäristövaikutusten arviointiselostus on parhaillaan yleisön nähtävänä. Arviointiselostukseen voi tutustua mm. internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/yaranlouhosjatkumoYVA. Selostus on nähtävillä myös Siilinjärven kunnantalolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa. Tämän lisäksi selostusta esitellään Kuuslahden juhlatalolla (Nilsiäntie 919, 71800 Siilinjärvi) 9.4. klo 17.30 pidettävässä yleisötilaisuudessa.

Yara suunnittelee Siilinjärven kaivoslouhoksen laajentamista joko avaamalla uuden Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven louhosta sen länsilaajennuksella. Yaran mukaan suunnitelmien tarkoituksena on turvata Siilinjärven kaivoksen toiminta nykylaajuudessa (rikastettava malmi 11 milj. t/v ja rikasteen valmistus 1 milj. t/v) aina vuoden 2035 loppuun saakka. Uudet kaivossuunnitelmat pohjautuvat vuosina 2012-2015 tehtyihin täydennyskairauksiin. YVA-menettelyn kohteena olevassa hankkeessa tarkastellaan louhinnan lisäksi sivukivien läjittämisen eri vaihtoehtoja, rikastushiekka-alueen korottamista sekä vesialtaan patojen korottamista. Jaakonlammen louhoksen avaaminen edellyttäisi myös nykyisin käytössä olevan Jaakonlammen kiertovesialtaan kuivattamista sekä järjestelyjä kaivoksen vesien johtamisessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on yhtiön laatima selvitys hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Kenellä tahansa on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä arviointiselostuksesta ja sen asianmukaisuudesta yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 4.5.2018 mennessä osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi. Oman lausuntonsa vaikutustenarvioinnin riittävyydestä Pohjois-Savon ELY-keskus antaa heinäkuussa 2018.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle. Se on kuitenkin perusedellytys mm. ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten lupien myöntämiselle suuren kokoluokan hankkeissa. YVA-menettelyn tarkoituksena on mm. tuottaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Lisätietoa

Yhteysviranomaisen puolesta
Jussi-Pekka Järvinen, puh. 0295 502 6799, jussi-pekka.jarvinen(at)ely-keskus.fi

Hankevastaavan puolesta
Teija Kankaanpää, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa(at)yara.com tai
Matias Viitasalo, puh. 040 669 2595, matias.viitasalo(at)ramboll.fi.


Päivitetty