Tiedotteet 2018

Virtavesien kunnostuksilla parannetaan vaelluskalojen tilaa (Varsinais-Suomi ja Satakunta)

Vesistöt vapaaksi vaelluskaloille yhteistyöllä

Vaelluskalat ovat uhanalaisia ja arvokkaita kalalajeja, joihin kytkeytyy myös paljon virkistysarvoja. Elinvoimaiset vaelluskalakannat mahdollistavat mm. luonto- ja kalastusmatkailun kehittämisen.  Vaelluskaloilla on suuri merkitys vesistöjen ekologiseen tilaan ja koko vesiekosysteemin hyvinvointiin: esim. erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku tarvitsee lohikaloja isäntäkalaksi lisääntyäkseen.

Vaellusesteet, kuten vanhat myllyjen ja sahojen padot, liian korkealla olevat tierummut ja voimalaitospadot ovat merkittävä syy vaelluskalojen heikkoon tilaan. Vaelluskalakantojen tilan kohentumisen kannalta on tärkeää, että yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa ja asiaan ollaan sitoutuneita. Tänä vuonna vietetään kansainvälistä Maailman vaelluskalapäivää lauantaina 21.4.2018 ja teemapäivän toivotaan nostavan aihetta näkyvästi esiin.

Aneriojoen Holstenkosken vanha pato estää kalojen vaelluksen. © Janne TolonenAneriojoen Holstenkosken vanha pato estää kalojen vaelluksen. © Janne Tolonen

Aktiivinen hankevuosi avaa jokia ja puroja vaelluskaloille

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla toimeen on jo tartuttu aktiivisella otteella. Eri hankkeiden myötä työ vesistöjen avaamisen ja kalakantojen tilan parantamiseksi on aloitettu ja tuleville vuosille on suunnitteilla useita toimenpiteitä.

Uskelanjoen vesistön Hitolanjoen Myllykosken kalatie rakennetaan vuonna 2018 ja Uskelanjoen Yyrönkosken kunnostus valmistui huhtikuussa. Myllykosken kalatien valmistumisen myötä vaelluskaloilla on vapaa reitti mereltä Hitolanjoen latvavesille asti.

Kokemäenjoen vesistössä Harjunpäänjoella haetaan vesilain mukaista lupaa neljälle kohteelle: Tehtaankosken alaosan kunnostus, Solakosken kalatie ja kalataloudellinen kunnostus, Vanhanmyllynkosken kalataloudellinen kunnostus ja Leineperin ruukin kalatie ja kalataloudellinen kunnostus. Kalateillä saadaan avattua kalojen vaellusyhteys merestä Harjunpäänjoen yläosalle asti. Karvianjoella on tehty kalatiesuunnitelmat Kurikanniskan ja Riuttan säännöstelypatojen ohi, ja nämä valmistuvat lähivuosina.

Eteläjoen Sahakoskeen valmistuu lähivuosina kalatie, joka mahdollistaa kalojen liikkumisen koko Eteläjoen-Noormarkunjoen alueella. Joen koskien kunnostuksia pyritään toteuttamaan joen yläosalta alkaen.

Kiskonjoen Kosken voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan luonnonmukainen kalatie ja Hålldamin padonkohdalle avataan ohitusuoma, joilla mahdollistetaan 28 km:n vaellusyhteys Kirkkojärvelle ja latvavesiin. Freshabit LIFE IP- hankkeessa myös kunnostetaan yhteensä noin 2 km koskialueita Anerionjoen, Kärkelänjoen ja Kiskonjoen alueilta ja avataan kaloille nousuväylä Holstenkosken yli. Nämä valmistuvat vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi Perniönjoen sivupurossa avataan vaellusyhteys vaihtamalla vanha tierumpu uuteen yhteistyössä Valonian ja WWF:n PatoKato -hankkeen kanssa. Saarenjärvellä kunnostetaan rehevöitynyttä järveä SAAVI-hankkeessa, mikä osaltaan edesauttaa kalan kulkua Kiskonjoen vesistössä.

Virtavesiä kuntoon hanketoiminnalla

Kalateiden rakentamisen lisäksi useissa hankkeissa kohennetaan virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti vaelluskalojen elinympäristöjä. Kunnostuksia on lähivuosina tarkoitus toteuttaa muun muassa Karvianjoen sivu-uomissa, Harjunpäänjoen alueella, Eurajoessa, Raisionjoessa, Aurajoella, Paimionjoella, Uskelanjoessa, Kuorajoella, Hitolanjoella ja Kiskonjoen vesistöalueella. Esimerkkinä Karvianjoella kunnostetaan puroja 9 km Freshabit -hankkeessa.

ELY-keskuksen kalatalouspalvelut ja vesiyksikkö ovat myöntäneet monille hankkeille avustusta vaelluskalojen tilan parantamiseksi myös tänä vuonna. Uutena hankkeena Satakunnassa aloittaa Harjunpäänjoen ja Pohjajoen jokitalkkarihanke, jossa on tarkoitus aktivoida virtavesikunnostuksien talkootoimintaa. Valonian virtavesien kunnostushankkeessa kunnostetaan puroja ja poistetaan vaellusesteitä Varsinais-Suomen alueella.  Huittisissa Loimijoen vesistöalueella on ennallistettu paikallisin voimin Kuorajokea. Myös Virtavesien hoitoyhdistys kunnostaa virtavesiä Uskelanjoessa Leader rahoitteisessa hankkeessa. Merikarvianjoella paikallinen kalastuskunta toteuttaa Salmelankosken kunnostuksen.

Kiskonjoen Kosken voimalaitospadon yhteyteen rakennetaan luonnonmukainen kalatie FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa. © Janne TolonenKiskonjoen Kosken voimalaitospadon yhteyteen rakennetaan luonnonmukainen kalatie FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa. © Janne Tolonen

Lisätietoa:

World Fish migration Day (www.worldfishmigrationday.com)

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet (www.ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi)

www.valonia.fi/virtavesi

Luke: Tietoa kalalajeista - Suomen uhanalaiset kalat (kalahavainnot.fi/kalalajitieto/suomen-uhanalaiset-kalat)

SAAVI- Saarenjärven ravinteiden yhteistyö ja ylläpito hanke (www.ymparisto.fi/saavi)

 

Yhteyshenkilöt:

Pinja Kasvio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Freshabit LIFE IP -hankkeen aluekoordinaattori,
p.0295 022 948

Janne Tolonen, Valonia, vesiasiantuntija, (etunimi.sukunimi@valonia.fi)
p.050 518 7755

Juha-Pekka Triipponen, Varsinais-Suomen ELY-keskus vesiyksikkö, johtava vesitalousasiantuntija
p.0295 022 953

Juhani Salmi, Varsinais-Suomen ELY-keskus kalatalouspalvelut, kalastusmestari,
p.0295 023 026

Mika Sivil, Varsinais-Suomen ELY-keskus kalatalouspalvelut, kalastusbiologi,
p.0295 023 045

(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Päivitetty