Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu (Uudenmaan ELY-keskus)


Risubackajoki, johon Nummelan puhdistetut jätevedet johdetaan tällä hetkellä.

Vihdin jätevesihuollon vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on valmis. Menettelyn tarkoituksena on löytää ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta paras vaihtoehto Vihdin kunnan jätevesien käsittelylle.

Vihdissä on nykyisin puhdistamot Kirkonkylässä ja Nummelassa. Kirkonkylän puhdistamolta puhdistetut jätevedet ohjataan Hiidenveteen ja Nummelan puhdistamolta Risubackajokeen. Vihdin Vesi suunnittelee jätevesien käsittelyn keskittämistä Nummelan puhdistamoon tai jätevesien johtamista tulevaan Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoon. Keskittämisen perusteena ovat Kirkonkylän puhdistamon kapasiteetin riittämättömyys ja laitteiden kunto tulevaisuudessa, asutuksen keskittyminen Nummelaan sekä puhdistamoille asetetut entistä tiukemmat lupamääräykset. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan myös nykyisten puhdistamoiden toiminnan jatkamista siten, että annetut ympäristömääräykset täyttyvät.

Kaikissa vaihtoehdoissa tarkastellaan myös jäteveden siirtoputkia ja niiden vaikutuksia. Tarkasteluajankohta on vuosi 2030 ja tuon ajankohdan oletettu maankäyttö, asukasmäärä ja jäteveden määrä.

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat jäteveden purkuvesistöihin

Eri vaihtoehtojen kohdevesistöjä ja jätevesien vaikutuksia niissä on selvitetty varsin laajasti ja monipuolisesti. Vesistövaikutusten arvioinnissa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, joita tulee jatkovalmistelussa edelleen selvittää.

ELY-keskus toteaa, että jätevesien johtaminen tiettyyn vesistöön ei saa heikentää sen mahdollisuuksia saavuttaa hyvää ekologista tilaa.  Jatkosuunnitteluun tulee selvittää sellainen jätevesien käsittelyprosessi, jolla saavutetaan riittävä puhdistusteho huomioon ottaen purkuvesistön tila. Kaikkiin vaihtoehtoisiin purkuvesistöihin kohdistuu runsaasti hajakuormitusta ja useimmissa on myös merkittävästi sisäistä kuormitusta.

Pohjavedet

Suunniteltu siirtoviemäri Vihdin Kirkonkylästä Nummelaan ja mahdollinen uusi purkuputki Nummelan puhdistamolta Hiidenveteen kulkisivat Lohjanharjun läpi vedenhankinnalle merkittävän pohjavesialueen kohdalta. ELY-keskus huomauttaa, että putkivuodoista aiheutuvien riskien arviointia tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa. 

Asukkaat toivovat jätevesien johtamista Blominmäkeen

Paikallisten asukkaiden huoli kohdistuu erityisesti elinympäristön viihtyvyyteen ja terveellisyyteen sekä vesistöjen virkistyskäyttöön ja loma-asutukseen. Mielipiteissä edellytettiin, että Vihdin jätevedet johdetaan vaihtoehdon VE 1 mukaisesti Espoon Blominmäkeen. Jätevesien johtamista herkkiin sisävesistöihin ei tule heidän mielestään sallia. Jätevesien johtaminen Blominmäen puhdistamoon on ratkaisu, jossa on mahdollista kehittää jätevesien puhdistusta vastaamaan tulevien vuosien ympäristösäädöksiä

YVA-selostus, joka päättää YVA-prosessin, on Uudenmaan ELYn mielestä jatkoselvitystarpeista huolimatta riittävä. Hankkeen vaikutukset on tunnistettu hyvin ja selostuksessa arviointi on kohdistettu hankkeen kannalta keskeisiin vaikutuksiin.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295021380,

Liite: Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto (pdf, 317 kt)

Kuva 1. Risubackajoki, johon Nummelan puhdistetut jätevedet johdetaan tällä hetkellä. (jpg, 3,6 Mt)

Kuva 2. Karhujärvi, johon Risubacka joki laskee.(jpg, 2,4 Mt)

Kuvat: Leena Eerola. Kuvaa käytettäessä kuvaajan nimi mainittava.

 

 


Päivitetty