Tiedotteet 2018

Vieremän Hällämönharjulle 72 hehtaarin suojelualue (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet suojelualueen perustamisesta Vieremän Hällämönharjulle. Kohde on luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokas harjumetsäkokonaisuus. Perustettava suojelualue sijaitsee Linnaharjun alueella, vedenottamon luoteispuolella ja sen pinta-ala on noin 72 hehtaaria. Alue suojellaan osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa.

Suojelualueen metsät käsittävät korkeita harjuselänteitä, jyrkkiä harjurinteitä, suppia ja notkelmia. Mäntyvaltainen puusto on pääosin iäkästä ja paikoin erirakenteista. Harjurinteillä esiintyy edustavaa paahdelajistoa, kuten kangasajuruohoa, kanervisaraa, kissankäpälää ja keltaliekoa.

Alueella on myös merkittäviä maisemaan ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Linnaharjulla kulkee merkitty luontopolku, jonka varrella on alueen luonnosta kertovia opastauluja sekä kota nuotiopaikkoineen. Alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Natura-alueeseen Hällämönharju-Valkeiskangas. Natura-alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään muun muassa Natura-alueen luonto- ja maisema-arvot sekä metsänhoidon periaatteet. Pohjois-Savon ELY-keskus on laatimassa hoito- ja käyttösuunnitelmasta erillisen julkaisun, joka valmistuu myöhemmin.

Nyt suojeltava alue muodostaa yhdessä alueelta aikaisemmin suojeltujen alueiden kanssa noin 130 hehtaarin laajuisen suojelualuekokonaisuuden Natura-alueen eteläosaan.
 

Lisätiedot:
maankäyttöasiantuntija Heikki Leppänen, Tornator Oyj, puh. 050 406 9352, heikki.leppanen(at)tornator.fi

luonnonsuojelun ylitarkastaja,Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026779, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty