Tiedotteet 2017

Vesikasvillisuus veden tilan muutosten kuvaajana Uudenmaan rannikkovesillä 1921-2014 (Uusimaa)

Vesikasvillisuus on yksi velvoitetarkkailuissa käytetyistä biologisista tekijöistä, joiden avulla vesiin kohdistuvaa kuormituksen vaikutuksia tarkkaillaan. Tässä työssä yhdistettiin eri toimijoiden ja erilaisin menetelmin tehtyjä tarkkailuaineistoja rannikkovesiltä Hankoniemen ja Loviisan väliseltä alueelta vuosilta 1921‒2014. Työssä luotiin laaja ja yhtenäinen kuva Uudenmaan rannikkovesien vesikasvillisuuden tilan muutoksista.

Kuormituksen vaikutusalueilla vesikasvillisuus on taantunut sekä sisä- että ulkosaaristossa. Muutoksia ilmentää rehevöitymistä sietävien lajien kasvanut määrä siitä kärsivien lajien määrään nähden. Kuormituksen jatkuessa myös taantuminen jatkuu, mutta kuormituksen loputtua kasvillisuus alkaa toipua. Niin sanottujen luonnontilaisten alueiden vesikasvillisuuden tilassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta sisäsaaristossa mutta ulkosaariston alueilla havaittiin yleisesti vesikasvillisuuden taantumista.

Vesikasvillisuuden on havaittu jo 1900 –luvun alun tienoilla heijastelevan ihmistoiminnan aiheuttaman vesistökuormitusta. Muutoksia vesikasvilajistossa, kasvillisuuden runsaudessa ja lajien kasvusyvyyksissä voidaan todennetusti pitää ihmistoiminnan aiheuttaman vesiin kohdistuvan kuormituksen ilmentäjinä. Saprobia luokitus, jossa tarkastellaan kuormitukselle herkkien lajien esiintymisien ja niiden runsauden muutoksia, on ollut käytössä lähes 100 vuotta. Sabropia luokituksen rinnalle viime vuosina otettu käyttöön myös muita kasvillisuuden muutoksiin perustuvia indeksejä vesien tilan tarkkailuun.

Velvoitetarkkailuaineistoja on mahdollista yhdistää ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan aineistoihin soveltuvin osin. Tuloksia voidaan käyttää seurantatulosten rinnalla tukea antavana lisätietona vesipuitedirektiivin mukaisessa rannikkovesien ekologisen tilan luokittelussa. Tuloksia voidaan käyttää myös velvoitetarkkailujen suunnittelussa.

 

Lisätietoja:

Ari Ruuskanen, FT, Toimitusjohtaja, ari.ruuskanen(at)monivesi.fi, 0407500637

Kuva: Malin Lönnroth


Päivitetty