Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Venäjän kalan tuontikiellon aiheuttamien ennakoimattomien taloudellisten menetysten korvaaminen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Tausta

Eräille silakan ja kilohailin jalostusyrityksille (pakastamoille) ja ammattikalastajille on syntynyt ennakoimattomia taloudellisia menetyksiä Venäjän 7.8.2014 alkaneen kalan tuontikiellon johdosta. Valtioneuvosto on ryhtynyt toimiin näiden menetysten korvaamiseksi mm. sisällyttämällä sitä koskevan esityksen vuoden 2014 II lisätalousarvioon. Esitys sisältää enintään 600 000 euroa kalataloudelle maksettavaa kohdennettua tukea, jolla turvataan kalatalouden edellytykset Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa. Esitys on hyväksytty eduskunnassa.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on osallistunut aiheesta käytyihin keskusteluihin EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa sekä keskustellut asiasta komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston kanssa. Kysymys on valtion tuesta, jonka EU:n kalataloutta koskevien tukisääntöjen mukaisuus on varmistettava. Komission kanssa käydyissä keskusteluissa on päädytty siihen, että korvausten maksaminen voidaan parhaiten perustella poikkeuksellisena tapahtumana. Poikkeuksellisuus johtuu Ukrainan sodasta sekä EU:n sen johdosta vahvistamista sanktioista ja Venäjän vastasanktiona vahvistamasta elintarvikkeiden ml. kalan tuontikiellosta

Komissiolle tehty tukinotifikaatio

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut tämän mukaisesti komissiolle tehtävää ennakoimattomia taloudellisia menetyksiä koskevan valtion tuen notifikaation. Notifikaatiossa tulee osoittaa 1) tilanteen ennakoimattomuus, 2) Venäjän tuontikiellon ja taloudellisten menetysten syy-yhteys ja 3) ettei menetyksiä ylikompensoida. Komissio on todennut, että Suomen notifikaatiosta tehtävä ratkaisuehdotus on komission sisäisessä konsultaatiossa.

Tuontikieltoon liittyvän kompensaation hakuprosessi alkaa

Varsinais-Suomen ELY –keskus avaa taloudellisia menetyksiä koskevan korvausmenettelyn hakuprosessin, vaikka komissio ei ole vielä hyväksynyt maa- ja metsätalousministeriön esittämää notifikaatiota. Avustusta myönnetään ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio hyväksyy avustuksen.

Tuen hakemusmenettely

Taloudellisia menetyksiä koskeva tuki haetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakemukset toimitetaan viimeistään 31.3.2015 klo 16.15 osoitteeseen Varsinais-Suomen ELY –keskus, PL 236 20101 TURKU. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset hylätään.

tai lomakkeet voi hakea maa-ja metsätalousministeriön kotisivuilta:

http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html

Lisätietoja:  

Varsinais-Suomen ELY –keskus, kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho puh. 0295 022650
Varsinais-Suomen ELY –keskus, yritysasiantuntija Ville Turta puh. 0295 022 679

Taloudellisten menetysten osoittaminen ja laskenta

Jalostusyritykselle (pakastamolle) tuontikiellon johdosta syntynyt ennakoimaton taloudellinen menetys voidaan osoittaa asiakirjoilla, joista tärkeimmät ovat:

Myydystä pakastetusta kalasta saatu normaaliarvo (A)

  • Kokonaisena pakastetun silakan ja kilohailin myynnistä Venäjälle ennen tuontikieltoa vuonna 2014 saadut tositteet, joista käy ilmi myydyt määrät ja hinnat ja niihin liittyvät kauppasopimukset.

Elintarvikkeeksi käytettävän ja varastossa olleen kalan todellinen hankinta-arvo (B)

  • Rekisteröityjen ammattikalastajien laskut, ostolaskut, sopimukset tai muu luotettava selvitys (tai tositteet maksuista heille) siitä elintarvikkeeksi tarkoitetusta silakasta tai kilohailista, joka on ostettu Venäjän vientiä varten ja joka oli pakkasvarastossa ennen Venäjän 7.8.2014 voimaan tullutta tuontikieltoa (tiedot varastokirjanpidosta).

Myydystä raaka-aineesta saatu poikkeava arvo (C)

  • Venäjän tuontikiellon voimaan astumisessa varastossa olleen pakastetun kokonaisen silakan ja kilohailin myynnistä rehuksi, kalajauhoksi tai elintarvikkeeksi saadut tositteet, joista käyvät ilmi myydyt määrät ja hinnat.

Syntyneet lisäkustannukset (D)

  • Varastossa olleen silakan ja kilohailin pitkän varastointiajan, ylimääräisten pakkauskustannusten tai muiden poikkeavien kustannusten tositteisiin perustuva arvo.

Pakastetun silakan ja kilohailin jäljellä oleva määrä varastossa ja tuhottu määrä (E)

  • Varastossa tukihakemuksen jättämisen ajankohtana jäljellä oleva pakastetun kokonaisen silakan ja kilohailin määrä, joka otettiin varastoon ennen Venäjän tuontikiellon voimaan astumista.
  • Varastossa olleen silakan ja kilohailin määrä, joka on jouduttu viemään tuhottavaksi (tositteet).

Ennakoimaton taloudellinen menetys todetaan tapahtuneeksi, jos jalostusyritys on Venäjän vientiä varten ottanut ammattikalastajalta vastaan elintarvikkeeksi tarkoitettua silakkaa tai kilohailia ennen Venäjän tuontikieltoa siten, että tämä kala on Venäjän tuontikiellon takia jouduttu myymään rehuksi, kalajauhoksi tai elintarvikkeeksi tai säilyttämään varastossa taikka viemään tuhottavaksi siten, että jäljempänä mainitun poikkeavan arvoketjun perusteella laskettu tulos on vähintään 30 % (kalatalouden valtion tuen suuntaviivojen kohdassa 4.4. oleva luku) pienempi kuin mitä jalostusyritys olisi saanut tulokseksi normaalilla arvoketjulla ennen vientikieltoa elintarvikkeeksi Venäjälle myydystä silakasta ja kilohailista. Arvoketjun heikentyminen tällä tavalla katsottaisiin poikkeavaksi ja siten korvauskelpoiseksi menetykseksi.

Ennakoimaton taloudellinen menetys todetaan seuraavalla laskentamenetelmällä:

Normaali arvoketju                                                       

A – B = X1 euroa (= 100 %)                   

Esimerkki normaalista arvoketjusta

A = Normaali pakastetun kalan myyntiarvo 1000 tonnia x 0,45 euroa
B = Kalan todellinen hankinta-arvo 1000 tonnia x 0,25 euroa
X1 = Normaali tulos (= 100 %)
X1 tulos: 450 000 – 250 000 = 200 000 euroa (= 100 %)                                                    

Poikkeava arvoketju

(C + E) – (B + D) = X2 euroa (< 70 % X1 tuloksesta)

Esimerkki poikkeavasta arvoketjusta

C = Poikkeava pakastetun kalan myyntiarvo 800 tonnia x 0,30 euroa
B = Kalan todellinen hankinta-arvo 1000 tonnia x 0,25 euroa
D = Poikkeuksellisten lisäkustannusten yhteisarvo 5 000 euroa
E = Pakastetun kalan varaston poikkeava arvo 200 tonnia x 0,30 euroa (sama arvo kuin poikkeavalla myyntiarvolla)
X2 = Poikkeava tulos (< 70 % X1 normaali tuloksesta)

Ennakoimattomat taloudelliset menetykset osoitetaan kaavalla

X2 tulos: (240 000 + 60 000) – (250 000 + 5 000) = 45 000 euroa (= 22,5 % X1 tuloksesta, < 70 %)

Jalostusyrityksen hakemaa tukimäärää ennakoimattomista taloudellisista menetyksistä lasketaan kaavalla X1 – X2 = X3.

Ylikompensaation estäminen

Menetysten ylikompensoimisen estämiseksi varmistetaan, että tukimäärä ei ylitä niitä todellisia ennakoimattomia taloudellisia menetyksiä, joita on yrityskohtaisesti aiheutunut Venäjän tuontikiellosta. Menetykset muodostuvat varastossa olleen kalan arvon alenemasta ja niistä lisäkustannuksista, joita aiheutuu tai on aiheutunut varastossa olevan silakan ja kilohailin käsittelemiseksi muuhun käyttöön sopivaksi (esim. pakkausten poistaminen) tai pitämisestä suunniteltua pidemmän ajan varastossa (esim. energiakustannukset) taikka viemisestä tuhottavaksi.

Määrärahan jakaminen

Lisätalousarviossa oleva enintään 600 000 euron määräraha jaetaan Venäjälle kokonaista pakastettua silakkaa tai kilohailia vieneiden jalostusyritysten (pakastamoiden) kesken niiden tuontikiellon voimaan astuessa varastossa olleiden pakastetun kokonaisen silakan ja kilohailin em. ennakoimattomien taloudellisten menetysten (X3) perusteella.

Ammattikalastajien menetysten huomioon ottaminen

Jos jalostusyritys ei ole suorittanut maksua tai on maksanut alennettua hintaa niille kalaa toimittaneille ammattikalastajille, niiden tulee tukihakemuksen liitteenä toimittaa ammattikalastajien ja jalostusyrityksen allekirjoittama selvitys siitä, miten ja minkä suuruisena maksu aiotaan suorittaa. Tukipäätöksen ehdoissa tuensaaja velvoitetaan toimittamaan tositteet selvityksen perusteella suoritetuista maksuista.


Päivitetty