Tiedotteet 2017

Vastuullisen ja turvallisen liikkumisen arvoperusta luodaan kunnissa (Kaakkois-Suomi)
 

Valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä ohjaa yhteinen tavoite: "Pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä".

Turvallinen liikkuminen on tärkeä osa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia

Liikenneturvallisuuden edistäminen on osa kunnan perustehtävää, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen kuntalaisen jossakin elämänvaiheessa. Tämä mahdollistaa laaja-alaisen, kaikki ikä- ja liikkujaryhmät tavoittavan liikenneturvallisuustyön. Päättäjien sitoutuminen ja myönteinen asenne luovat pohjaa pitkäjänteiseen liikenneturvallisuustyöhön.

Liikenneturvallisuusryhmät paikallisen toiminnan moottoreina

Paikallinen liikenneturvallisuustyö suunnitellaan ja koordinoidaan kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. Ryhmissä sovitaan toimenpiteistä niin liikenneympäristöön, valvontaan kuin liikennekasvatukseen ja -viestintäänkin.  Kuntien liikenneturvallisuustyöhön osallistuu kunnan eri hallintokuntien ohella myös tärkeimmät sidosryhmät: Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos sekä ELY-keskus. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella toimiva liikenneturvallisuusryhmä on tällä hetkellä 12 kunnassa (16:sta). Liikenneturvallisuusryhmien toimintaa käynnistetään lisäksi Kouvolassa, Iitissä, Savitaipaleella ja Lemillä.  

Päätöksentekijänä voit vaikuttaa liikenneturvallisuuden parantamiseen mm. seuraavasti:

  • Turvata riittävät resurssit (rahallinen ja työpanos) hallintokuntien liikenneturvallisuustyöhön
  • Varmistaa kuntasi liikenneturvallisuustyöryhmän tilan ja sen toiminnan
  • Seurata ja tukea hallintokuntien toiminnan aktiivisuutta esim. lautakuntien kautta
  • Varmistaa teeman näkymisen kunnan toiminnassa, strategioissa ja suunnitelmissa

 

Onnettomuudet koskettavat ja tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

Liikenneonnettomuus voi sattua kenen tahansa kohdalle ja se muuttaa tapahtuessaan yleensä usean ihmisen elämän. Inhimillisen kärsimyksen, surun, pelon ja kivun lisäksi onnettomuudet aiheuttavat suuria rahassa mitattavia kustannuksia. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaisesti

  • kuolemaan johtanut onnettomuus maksaa yhteiskunnalle 2 911 100 euroa
  • henkilövahinkoon johtanut onnettomuus 598 800 euroa
  • omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus 3 200 euroa

Yksikköhintoihin sisältyvät pelastustoimen, sairaanhoidon, ajoneuvon vahingoittumisen, ihmisen työkyvyn menetyksen ja inhimillisen hyvinvoinnin menetyksen kustannukset. Kuntien kustannusosuuden arvioidaan olevan 15–20 prosenttia yksikkökustannuksista.

Turvallinen liikenneympäristö ei yksin estä liikenneonnettomuuksilta: taustalla on usein tiedonpuute, puutteelliset tilannearviot, huolimattomuus tai piittaamattomuus. Perusta pitkäjänteiselle kaikki ikäryhmät tavoittavalle liikenneturvallisuustyölle luodaan kunnissa.

Lisätietoja:

Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusvastaava, 0295 029 385

Tietoja Kaakkois-Suomen kuntien liikenneturvallisuudesta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus

Liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/

Opas kunnan liikenneturvallisuustyöhön: www.liikenneturva.fi/kuntaopas


Päivitetty