Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkaminen vaatisi muutoksen asemakaavaan (Uusimaa)

Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitosten kulttuuriympäristössä. Kuva: Memmi Ojantola

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto selvittelee valtuustoaloitteen johdosta, voisiko Vanhankaupungin länsihaaran sulkevan, asemakaavalla suojellun padon purkaa joko osittain tai kokonaan: Padon purkamisen avulla olisi mahdollista parantaa kalannousua Vanhankaupunginkosken ohi. Näin merkittävä toimenpide olisi Uudenmaan ELY-keskuksen mielestä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa. Jos hankkeeseen ryhdytään, pitää nykyiseen asemakaavan tehdä muutos. Muutos aiheuttaisi koko aluetta koskevien selvitysten ja vaikutusten arviointia.

Kyseessä on Helsingin oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 perusteella kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi osoitettu alue, joka on osa Helsingin kaupungin historiallista teollisuusperintöä. Kivipato on myös oleellinen osa alueen useita vuosisatoja kestänyttä maankäytön ja rakentamisen historiaa ja kosken vesivoiman hyödyntämistä. Se on keskeinen osa Helsingin vesihuollon kehitystä sekä kaupungistumisen ja tekniikan historiaa. Lisäksi kivipato muodostaa sitä ympäröivine rakennuksineen keskeisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Kivipadon purkaminen hävittäisi keskeisen elementin tästä hyvin säilyneestä toiminnallisesta kokonaisuudesta.

Voimassa olevan kaavamääräyksen perusteella aluetta kehitetään niin, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. ELY-keskuksen mielestä voimassa olevan asemakaavan suojelumääräysten perusteena olevissa arvoissa ja lähtökohdissa ei ole tapahtunut muutoksia, eikä padon purkamiselle ole siksi olemassa historiallisia syitä.

 

Vaikutukset luontoon ja vesistöön tutkittava perusteellisesti

Padon purkamisella on todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia niihin Vantaanjoessa ja Vanhankaupunginlahdessa oleviin luonnonarvoihin, joiden vuoksi ne on sisällytetty Natura 2000 – verkostoon. Tästä syystä vaikutukset on arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa menettelyssä.

Padon purkaminen vaikuttaisi sekä Vantaanjoen virtaamaan että vedenkorkeuksiin ja saattaisi siten heikentää erityisesti joessa elävän vuollejokisimpukan elinympäristöä. Vuollesimpukka kuuluu joessa niin ikään elävän saukon tavoin lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kiellettyä - padon purkamisen vaikutukset niihin pitää selvittää.

Länsihaaran padon purkamisesta aiheutuvat vesistövaikutukset saattavat kohdistua maantieteellisesti pitkälle, aina Vantaan kaupungin Tammiston kohdalle ja Keravanjoen alaosalle saakka toteutustavasta riippuen. Jos pato puretaan, mm. Vantaanjoen vedenkorkeudet eivät pysy ennallaan, ei myöskään joen virtaaman jakautuminen itä- ja länsihaaran välillä. Myös joen tulvakäyttäytyminen saattaa muuttua.

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkaminen ei suoraan asetuksen hankeluettelon mukaan edellytä YVA-lain mukaista arviointia. Mikäli hankkeen suunnittelu käynnistyy ja kun ratkaisuvaihtoehdot tiedetään tarkemmin, voidaan arvioida, onko YVA-menettelyä sovellettava.

 

Lisätietoja:
Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin, brita.dahlqvist-solin@ely-keskus.fi, 0295 021 379

 


Päivitetty