Tiedotteet 2018

Vaikuta Pohjois-Karjalan vesistöjen ja pohjavesien hoitoon - suunnitelmien tarkistus käynnistyy (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan alueen pinta- ja pohjavesiä koskeva Vuoksen vesienhoitosuunnitelma ja sitä täydentävä toimenpideohjelma valmistuivat vuonna 2015 ja toteutus on parhaillaan käynnissä. Itämeren meriympäristön tilasta on lisäksi valmistunut uusi arvio. Nyt vesienhoitosuunnitelmia ryhdytään tarkistamaan. Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään kannanottoja 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.

Vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma päivitetään kuuden vuoden välein. Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset ovat käynnistäneet laajan kuulemisen ja lausuntokierroksen suunnitelmien tarkistamiseksi vuosille 2022-2027. Tavoite on, että Itämeren sekä jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien tila on vähintään hyvä.

Pohjois-Karjala on osa Vuoksen vesienhoitoaluetta. Vesistöt ovat pääosin hyvässä tilassa, kuitenkin parantamistoimia tarvitaan monin paikoin. Myös pohjavesien tila on pääosin hyvä. Muutamalla pohjavesialueella on todettu kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia.

Pintavesien tilaa heikentävät Pohjois-Karjalassa etenkin hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja paikoin myös pistekuormitus, kuten jätevedenpuhdistamot, kaivannaisteollisuus ja turvetuotanto. Lisäksi rakenteelliset muutokset, kuten padot ja perkaukset ovat monissa virtavesissä vaikuttaneet vesien tilaan.

Vesienhoidon tärkeimpiä haasteita ovat erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen sekä pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen, vesistöihin kohdistuvien hajapäästöjen vähentäminen ja pistekuormittajien päästöjen hallinta, vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen sekä ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen. Lisäksi tarvitaan tehostamista vesienhoidon toimeenpanoon. Painopistealuetta ovat Viinijärven-Sysmäjärven-Taipaleenjoen ja Heposelän alueet, joihin kohdistuu runsaasti kuormittavaa toimintaa ja missä tilaltaan heikentyneitä vesistöjä on runsaasti.

Mistä palautetta pyydetään?

Vesienhoitosuunnitelmassa on tietoa vesien tilasta ja kuormituksesta, vesienhoidon tavoitteista ja toimista vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuuleminen koskee suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä. Suunnittelun avuksi toivotaan palautetta suunnittelun keskeisistä kysymyksistä, eli siitä mihin vesienhoidossa on Pohjois-Karjalassa erityisesti kiinnitettävä huomiota tulevaisuudessa.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, ja nyt kuullaan sen päivitetystä ensimmäisestä osasta, "Suomen meriympäristön tila 2018". Itämeren tila on edelleen monelta osin heikko, vaikka myönteistäkin kehitystä on tapahtunut.  Vesien- ja merenhoitoon liittyy myös kuuleminen viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.

Palautetta voivat antaa viranomaiset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat, toimijat ja muut tahot. Kaikki kuulemisen asiakirjat ja tausta-aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkosta:

Saatu palaute huomioidaan suunnitelmia päivitettäessä. Valtioneuvosto hyväksyy tarkistetut vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman vuoden 2021 lopussa.

Ympäristöministeriö järjestää kuulemisesta sidosryhmätilaisuuden 8. tammikuuta klo 13-16.

Lisätietoja:

Vesienhoidon johtava asiantuntija Paula Mononen, puh. 0295 026 204, paula.mononen(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, puh. 0295 026 196, tiina.kaki(at)ely-keskus.fi
Ympäristöasiantuntija Mika Huttunen (pohjavedet), puh. 0295 024 202, mika.huttunen(at)ely-keskus.fi


www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi

www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala
 


Päivitetty