Tiedotteet 2018

Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen YVA-menettely käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14.6.2018 klo 17.00 alkaen Vaalan kunnan valtuustosalissa osoitteessa Vaalantie 14, Vaala. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Tuulialfa Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Samassa tilaisuudessa esitellään myös Turkkiselän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä Vaalan tuulivoimayleiskaava. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 6.6 - 6.7.2018 Vaalan, Paltamon ja Puolangan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/turkkiselkatuulivoimayva

Hankekuvaus

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 46 km2. Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan.

Tuulipuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 65 tuulivoimalaa. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 3,45 - 8 MW. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta VE1 250 metriä ja VE2 280 metriä. Sähkönsiirron osalta on tarkastelussa kaksi liityntävaihtoehtoa eli liittyminen hankealueen eteläosan poikki sijoittuvaan Fingridin voimajohtoon (220 kV tai Fingridin suunnittelemaan tulevaan 2 x 110kV) tai liittyminen Nuojuan sähköasemalla noin 30 kilometrin etäisyydellä.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot tulee toimittaa 6.7.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 6.8.2018. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville edellä mainitulle internetsivulle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394) ja Heli Kinnunen (puh. 0295 016 451), etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Tuulialfa Oy, Antti Tanskanen, puh. 044 9770 409, etunimi.sukunimi@tuulialfa.fi

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, etunimi.sukunimi@poyry.com


Päivitetty