Tiedotteet 2018

Uusia luonnonsuojelualueita Etelä-Savoon 655 hehtaaria vuonna 2017 (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa luonnonsuojeluun tuli vuonna 2017 uusia alueita yhteensä 655 hehtaaria. Valtiolle hankittiin maata luonnonsuojelutarkoituksiin 88 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 550 hehtaaria. Lisäksi tehtiin maanomistajien kanssa määräaikaisia 20 vuoden rauhoitussopimuksia 18 hehtaaria. Alueiden kokonaismäärästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) kohteita oli 254 hehtaaria ja Natura 2000 -verkostoon, vanhoihin suojeluohjelmiin ja Suomi 100 -kohteisiin kuuluvia alueita oli 401 hehtaaria. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin käytettiin yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa.

Painopiste METSO-ohjelmaan   

Jatkossa luonnonsuojelun toteutus keskittyy METSO-ohjelmaan. Natura 200 verkoston ja vanhojen suojeluohjelmien kohteet ovat Etelä-Savossa suurelta osin toteutettu. Jäljellä on enää noin 100 hehtaaria pienehköjä alueita useissa eri suojeluohjelmien kohteissa. Nämä kohteet suojellaan vuosina 2018-2019.

METSO-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen tarjontaan. Ohjelma on saanut Etelä-Savossa hyvän vastaanoton maanomistajilta. Vuosina 2008-2017 METSO-ohjelmalla on suojeltu metsää 3871 hehtaaria, mikä on noin 60 % ohjelmalle asetetusta tavoitteesta (6417 ha). Maakunnan metsätalousmaan pinta-ala on 1,24 milj. hehtaaria, josta METSO-ohjelman suojelutavoite on siis noin 0,5 %. Lisäksi Suomen metsäkeskus toteuttaa osaltaan METSO-ohjelmaa tekemällä määräaikaisia ympäristötukisopimuksia pienialaisiin kohteisiin, pääasiassa metsälakikohteisiin.

METSO-ohjelmassa on määritelty luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet, jotka suuntaavat suojelutoimia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. METSO-ohjelma on saanut lisärahoitusta vuodelle 2018 ja Etelä-Savossa on tavoite saada suojeluun 450 hehtaaria metsää.  ELY-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan METSO-ohjelmaan etenkin lehtometsiä ja puustoisia korpimetsistä.  Myös luonnontilaisia tai luonnontalaisen kaltaisia runsaslahopuustoisia kangasmetsiä tarvitaan suojeluun lisää. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

 Lammasmäen tilalla Mikkelissä on lehtipuuvaltaista vanhaa metsää. Kuva: Jukka Välijoki

Linkit:

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4175

Johtava asiantuntija Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4229


Päivitetty