Tiedotteet 2019

Turun rautatieasema ympäristöineen suojeltu rakennusperintölailla (Varsinais-Suomi)

Asemarakennus, asemapäällikön talo ja asuinkasarmi sekä kokonaisuuteen liittyvät aukio ja piha-alueet ja Asemanpuisto on suojeltu 12.8.2019 annetulla päätöksellä rakennusperintölailla. Suojelu koskee asemarakennuksen ulkoarkkitehtuuria ja rakennukseen liittyvää laiturikatosta, rakennusrunkoa ja sisätiloista tuulikaappia ja siihen liittyviä entisiä puhelinkioskeja, keskihallia parvineen ja portaineen, alkuperäisiä puupaneloituja lipunmyyntikioskeja ja toisen kerroksen ravintolasalia. Puisten asuinrakennusten (asemapäällikön talo ja asuinkasarmi) osalta suojelu koskee niiden ulkoarkkitehtuuria ja rakennusrunkoa. Suojeltava piha-alue käsittää asema-aukion, asuinkasarmin ja asemapäällikön talon piha-alueet ja Asemanpuiston päätöksenä liitteenä olevan karttaliitteen mukaisesti. Suojeltuja rakennuksia ja alueita koskevat päätöksellä annetut suojelumääräykset.

Turun rautatieasema, kuva Kirsti VirkkiTurun rautatieasema ja sen piha-alueita. Kuvat: Kirsti Virkki

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ottanut omasta aloitteestaan asian vireille lain rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisena asiana 23.2.2015. Rakennukset ympäristöineen sisältyvät Sopimuksen menettelytavoista valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi (Rautatiesopimus) 22.9.1998 kohdevalikoimaan. ELY-keskus on laajentanut vireille ottoa ja ottanut 23.5.2018 omasta aloitteestaan vireille Asemanpuiston suojelun osana kokonaisuutta.

Rautatiesopimuksen osapuolet ympäristöministeriö, Museovirasto, Ratahallintokeskus, VR-Yhtymä Oy, Valtion kiinteistölaitos (nyk. Senaatti-kiinteistöt) ja Metsäntutkimuslaitos sitoutuivat kohteiden säilyttämiseen ja suojeluun. Rautatiesopimuksen mukaan suojeltujen kohteiden säilyttäminen ja suojelu sekä suojelusta luopuminen ratkaistaan siinä yhteydessä, kun alueen tai sen rakennusten kehittämisen ja käytön suunnitteleminen tai luovuttaminen on ajankohtaista. Voimassa olevassa vuoden 1897 asemakaavassa ei ole käsitelty suojelua.

Turun rautatieasema on tunnettujen ja tunnustettujen rakennushallinnon arkkitehtien suunnittelema. Se on erittäin korkeatasoinen esimerkki funktionalistisesta liikennearkkitehtuurista ja asemarakennusten tilajärjestelyistä. Asemapäällikön talo ja asuinkasarmi edustavat rautateiden tyyppipiirustusten mukaan rakennettua rautateiden arkkitehtuuria tyypillisimmillään. Asemarakennus ja puiset asuinrakennukset ovat säilyttäneet hyvin rakentamisaikansa piirteet. Asemarakennus ja puiset asuinrakennukset muodostavat merkityksellisen, ilmaisuvoimaisen kokonaisuuden rautateiden arkkitehtuuria 1800-luvun lopulta, 1900- luvun alkupuolelta ja 1940-luvulta. Asemanpuisto sisältyy yhdessä rautatieaseman alueen kanssa valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY2009, Turun rautatieympäristöt).

Päätös:

Rakennussuojelua koskeva päätös 12.8.2019_Turun rautatieasema_VARELY-465-2015.pdf (1,8 Mt)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ulla Riipinen, 0295 023 052

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (Museovirasto)


Päivitetty