Tiedotteet 2019

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt valtatien 9 parantamisesta välillä Liedon asema - kantatien 41 liittymä (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut yhteistyössä Liedon kunnan ja Auran kunta kanssa tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 muuttamisen leveäkaistatiestä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä. Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen ja se toimii lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakennussuunnitelmalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila

Valtatie 9 on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti Turkuun ja Turun satamiin Pirkanmaalta, Keski-Suomesta ja Savosta sekä kantatietä 41 pitkin Huittisista. Liikennemäärä on nykyisin Liedon ja Auran välillä 11 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 10 prosenttia. Valtatie ei nykyisellään täytä sille asetettuja tavoitteita palvelutason suhteen.

Aiemmat suunnitelmat

Kohteelle on laadittu tiesuunnitelma vuonna 2007 ja rakennussuunnitelma vuonna 2008; "Valtatien 9 parantaminen rakentamalla Lieto-Aura tieosuus ohituskaistatieksi". Vuoden 2007 tiesuunnitelma on vanhentunut, joten mahdollista toteuttamista varten tarvitaan uusi tiesuunnitelma.

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelma käsittää valtatien nykyisen leveäkaistaisen tieosuuden muuttamisen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Keskikaiteellinen nelikaistainen osuus tulee välille Liedon asema – kantatien 41 liittymä.

Suunnitelmaan tulee kaksi uutta eritasoliittymää. Suunnitelmaan sisältyvät Päivästön eritasoliittymä sekä nykyisten Auran Nuortentalon ja kt41 tasoliittymät korvaava Prunkkalan eritasoliittymä. Suunnittelun alkuvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoja Päivästön ja Prunkkalan eritasoliittymistä.

Päivästön eritasoliittymä suunnitellaan valtatien 9 alittavan maantien 12435 kohdalle. Kantatie 41 linjataan siten, että se liittyy uuteen eritasoliittymään nykyisen kantatie 41 liittymän eteläpuolelle. Prunkkalan maantien 12441 kohdalle tulee uusi risteyssilta, mutta ei suoraan yhteyttä valtatielle. Prunkkalan maantieltä yhteys valtatielle tulee uuden tieyhteyden kautta, joka liittyy uuteen eritasoliittymään.

Linjaosuudella valtatien leventäminen tehdään tien pohjois- / länsipuolelle. Uusien eritasoliittyminen kohdilla valtatien linjaus muuttuu nykyisestä linjauksestaan nykyisen valtatien pohjois- / länsipuolelle.

Suunnitelman laatimisessa huomioidaan alueen ympäristöarvot tutkimalla lisääntyvän liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset sekä vaikutukset liito-oravien elinympäristöön ja nykyiseen kasvustoon ja mahdollisiin muihin ympäristöarvoihin.

Hankkeen vaikutukset

Parannettujen väyläjärjestelyjen vaikutukset ovat alustavasti seuraavat:

  • Valtatien liikenteen sujuvuus paranee
  • Liikenneturvallisuus paranee, kun eri suuntien liikennevirrat on erotettu keskikaiteella ja valtatielle rakennettavien riista-aitojen johdosta
  • Maisemakuva muuttuu uusien eritasoliittymien / tiepenkereiden vuoksi

Suunnitteluprosessi

Suunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2019 ja tavoitteena on, että se valmistuu kesäkuussa 2020.  Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana pidetään kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta alueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille.

Kun suunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa vuoden 2021 syksyllä suunnitelmavalmiuden puolesta. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä. Käsittelyperiaatteista kerrotaan yleisötilaisuuksissa ja tiedotteissa.

Yleisötilaisuudet

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään torstaina 3.10.2019 Aurasalissa, Auran yhtenäiskoululla klo 17.00-19.00. Tilaisuudessa kerrotaan suunnitteluprosessista sekä maanomistajien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa esitellään linjausluonnoksia uusista eritasoliittymistä.

Toinen yleisötilaisuus pidetään kevättalvella 2020, jolloin tiesuunnitelmaluonnokset ovat valmiina. Tilaisuudesta tiedotetaan alueen lehdissä.

Lisätietoja

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund, p. 0295 022 782 

- Sitowise Oy, Martti Kokoi, p. 044 3680683

- Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa: https://vayla.fi/vt9-turku-tampere/lieto-asema-aura

Liite: Yleiskartta suunnitteluvälistä


Päivitetty