Tiedotteet 2020

Suomenimen puhdistamon pumppaamolla tapahtuneen jätevesivuodon vaikutukset pienialaisia (Etelä-Savo)

Suomenniemellä havaittiin 23.6.2020 jätevesipäästö ympäristöön. Päästön aiheutti Suomennimen puhdistamon pumppaamon ohjaussulakkeen laukeaminen. Jätevettä kulkeutui Portsillanojaan, Kuolimon Häränlahteen ja Kuolimoon. Jätevesipäästöllä ei ole ollut merkittävää vaikutusta alapuolisen vesistön ravinnetaseeseen tai tilaan.

Suomenniemellä havaittiin tiistaina 23.6.2020 jätevesipäästö. Ilmoituksen vesilaitokselle päästöstä teki lähiasukas. Päästön aiheuttajaksi paljastui ohjaussulakkeen laukeaminen Kirkonkyläntien varrella, Portsillanojan kohdalla olevalla pumppaamolla. Vika korjattiin samana päivänä. Vika pysäytti pumppaamon ja esti myös automaattisen häiriöilmoituksen lähtemisen pumppaamolta. Muualla vastaavia vikoja on aiemmin aiheuttanut mm. ukkonen.

Maastoon vuosi jätevettä 25-40 m3

Jätevesivuodon aikana (18.-23.6.2020) maastoon vuotaneen jäteveden määrän arvioidaan olleen veden kulutuksen ja puhdistamolle tulevien jätevesien pumppaustietojen perusteella 25-40 m3 (noin 5-8 m3/d).

Päästö ympäristöön tapahtui pumppaamon ylivuotoputken kautta. Jätevettä kulkeutui lähistöllä olevaan Portsillanojaan ja edelleen Kuolimon Häränlahteen ja Kuolimoon.

Ylivuotojärjestelmä on rakenteeltaan yleinen jätevesiverkostoissa.

Häränlahti on pieni ja melko matala vesialue. Veden vaihtuvuus Häränlahdessa on kuitenkin melko hyvä. Kuolimo on suuri vesialue ja myös sen tilavuus on suuri.

Jätevesipäästöllä ei ollut merkittäviä vaikutuksia alapuoliseen vesistöön

Päästön vaikutusten arviointiin liittyvät näytteet otettiin vesistöstä 24.6.2020. Näytteitä otetiin viidestä pisteestä. Yksi näytepiste sijaitsi päästölähteen yläpuolelle, yksi Häränlahdessa ja kolme Kuolimon puolella. Näyteitä otettiin useamalta syvyydeltä.

Tehdyn kuormitus- ja vaikutusarvion perusteella jätevesipäästöllä ei ole ollut merkittävää vaikutusta alapuolisen vesistön ravinnetaseeseen tai tilaan.

Portsillanojan kautta purkavan Suomijärven fosforikuormitus Kuolimoon on Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmä VEMALA:n mukaan noin 96 kg ja typpikuormitus 3 900 kg vuodessa. Jätevesipäästöstä aiheutunut kuormitus Häränlahteen on ollut fosforin osalta noin 0,3 % ja typen osalta 0,05 % suhteutettuna Portsillanojan luontaiseen vuotuiseen kuormitukseen.

24.6.2020 tehdyn vesistötarkkailun tulokset eivät poikkea jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun säännöllisessä seurannassa olevien näytepisteiden keskimääräisestä vedenlaadusta. Hainiemen eteläpuolisen syvänteen ja Hiekkaniemestä länteen sijaitsevan syvänteen pinnan ja pohjan läheisessä vedessä ei myöskään ollut näiltä osin havaittavissa päästöstä johtuvia vaikutuksia näytteenottohetkellä, mikä kertoo päästön nopeasta laimenemisesta vesistöön. Vesistövaikutukset jäävät ylivuodosta aiheutuvan lisäkuormituksen suhteen vähäiseksi.

Hetkellinen vaikutus vesien hygieeniseen laatuun

Arvion mukaan päästöllä on voinut olla hetkellistä vaikutusta Häränlahden ja välittömästi sen jälkeisen Kuolimon, tasolle Hainiemi saakka, vesien hygieeniseen laatuun. Näytteenottohetkellä Häränlahden alueella on todettu pieni määrä ulosteperäisiä bakteereja, mutta pitoisuudet ovat selvästi alle uimavedelle asetettujen laatuvaatimusten. Kauempana Kuolimolla sijaitsevissa näytepisteissä ei ulosteperäisiä bakteereja todettu ja tulokset eivät poikkea kesäkuun alkupuolella Suomenimen Savivalkamantien yleiseltä uimarannalta otetun näytteen tuloksista.

Tehdyn tutkimuksen yhteydessä havaittiin päästökohdan yläpuolisessa näytepisteessä hygieenisen tason laskua (bakteeripitoisuuksia). Tämän arvioidaan osaltaan näkyvän bakteerien kohonneina määrinä Portsillanojan jälkeisessä matalassa lahdessa.

Vuodosta on aiheutunut lisäksi hetkellistä hajuhaittaa.

Päästön mahdolliset pidempiaikaiset vaikutukset selviävät elokuun näytteenotossa

Häränlahteen purkavan jätevedenpuhdistamon vesistövaikutusten seurantaan liittyvät näytteet otetaan Häränlahdesta ja Kuolimojärven Liisansaaren alueelta seuraavan kerran kesäkerrostuneisuusajan lopulla elokuussa. Nämä antavat tiedon vuodon mahdollisesta pidempiaikaisesta vaikutuksesta.

Puhdistamon toimintaa valvotaan ympäristöluvan avulla

Suomennimen puhdistamon toimintaa seurataan ja valvotaan ympäristöluvan avulla, jossa on annettu päästörajat eri aineille sekä laitoksen puhdistustehoille. Kyseiset arvot lasketaan vuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien.

Kesäkuussa havaitun ylivuodon vaikutukset laitoksen toimintaan huomioidaan vuoden 2020 vuosiraportissa. ELY-keskus tarkastaa vuosiraportin, joka valmistuu helmikuussa 2020.

Tutkimusraportti: Tutkimusraportti Suomenniemen jätevesipäästöstä (pdf)

Lisätiedot:

  • Puhdistuslaitoksen tekniikka ja toiminta: Johtaja Reijo Turkki, Mikkelin vesilaitos, p. 044 7942 601
  • Ympäristö- ja vesistövaikutukset: Ympäristönsuojelun asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, Esa Rouvinen, p. 0295 024 228 ja vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 029
  • Uimavedet: Terveystarkastaja Sanna Toivanen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 7944 707

Päivitetty