Tiedotteet 2018

Summanjoen Sahakosken kalataloudellinen kunnostus päättynyt, päähaaran viimeinen vaelluseste poistettu (Kaakkois-Suomi)

Summanjoen Sahakosken kunnostus on valmistunut.  Vaellusesteen poistuttua kalat ja muut vesieliöt pääsevät nousemaan Summanjoen yläosaan ja Sippolanjokeen. Suunnitelma padon muutostöistä on tehty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ja teknisen suunnitelman on laatinut insinööritoimisto Jami Aho. Vesioikeudellisen luvan hakijana on vesialueen omistaja Metsäkylän osakaskunta. Pohjapadon rakentamisesta on vastannut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikkö ja rahoituksesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 70 000 euroa.

Kalojen nousuesteitä pois

  Pato ennen muutostöitä

Joki muutostöiden jälkeen alavirtaan (vasen) ja ylävirtaan
(klikkaamalla kuvaa saat kuvan näkyviin suurempana)

Sahakosken suunnitelman mukaisesti poistettiin vanhan voimalaitospadon sekä yläpuolisen kalliokynnyksen kohdalla olevat nousuesteet. Voimalaitospatoon leikattiin neljän metrin levyinen nousuväylä padon keskelle. Kosken yläosan kalliokynnyksen nousueste poistettiin kiveämällä voimalaitospadon ja kalliokynnyksen väliin koskimainen pohjapato, joka nostaa Sahakosken kalliokynnyksen alapuolista vedenpintaa, mahdollistaa kalojen vaelluksen ja estää patoaltaan kuivumisen kuivina kausina. Samalla kalojen nousu jyrkän kalliokynnyksen kautta onnistuu kaikilla virtaamilla.

Summanjoki takaisin vaelluskalajoeksi

Hankkeen toteuttaminen on ollut tärkeää vaelluskalojen, etenkin taimenen, kannalta. Summanjoen alkuperäinen taimenkanta on hävinnyt aikanaan joen patoamisen ja perkausten seurauksena, mutta jokeen on kotiutunut istutuksista alkunsa saanut taimenkanta. Summanjokeen merestä nousevien taimenten määräksi arvioitiin viime vuoden luotausseurannan perusteella 100 – 200 yksilöä. Joessa on myös paikallisia taimenia.

Summanjokea on pyritty jo pitkään palauttamaan vaelluskalajoeksi. Summanjoen päähaaran koskialueet on kunnostettu vaelluskalojen poikastuotantoa varten vuonna 1999. Päähaaran kunnostuksia on myöhemmin täydennetty ja kunnostuksia on tehty myös Sippolanjoella ja Enäjärven yläpuolisilla koski- ja virta-alueilla. Vuonna 2008 rakennettiin Reitkallin kalatie. Tulevaisuudessa joen vaelluskalakantojen parantamiseksi tärkeää olisi jatkaa edelleen kunnostuksia, poistaa jäljellä olevia nousuesteitä, kiinnittää huomiota vedenlaatuun ja mahdollisesti aloittaa uuden taimenkannan kotiutusistutukset.

Lisätietoja ja valokuvia:

Vesistösuunnittelija Markus Tapaninen
p. 0295 029 292

Kalastusmestari Vesa Vanninen
p. 0295 029 095
 


Päivitetty