Tiedotteet 2018

Sammutusvaahdoissa havaittiin useita ympäristölle haitallisia yhdisteitä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Sammutusvaahdoissa on ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita, selvisi Hämeen ELY-keskuksen koordinoimassa selvityshankkeessa. Sammutusvaahtotuotteiden kemiallista koostumusta analysoitiin viidestä sammutusvaahtokonsentraatista, jotka olivat peräisin Päijät-Hämeen alueella toimivien laitosten sammutusjärjestelmistä tai konsentraattisäiliöistä. Tutkitut viisi tuotetta edustavat murto-osaa markkinoilla olevista sadoista tuotteista, mutta jo tällä pienellä otoksella saadut tulokset herättävät kysymyksiä sammutusvaahtojen sisältämien ympäristölle haitallisten yhdisteiden yleisyydestä. Tulosten perusteella voi päätellä, että sammutusvaahtojen sisältämät ympäristölle haitalliset ja vaaralliset yhdisteet muodostavat potentiaalisen ympäristöriskin.

Sammutusvaahtoja koskeva selvitys oli osa laajempaa selvitystä, jonka tarkoituksena on edistää sammutusjätevesien parempaa hallintaa ja vähentää niistä johtuvia ympäristöriskejä.  Hankkeessa laadittiin ehdotus sammutusjätevesien hallintasuunnitelman sisällöstä.

Kaikki tutkitut sammutusvaahdot sisälsivät useampaa kuin yhtä ympäristölle haitallista tai vaarallista yhdistettä. Havaitut yhdisteet olivat esimerkiksi vesieliöille hyvin myrkyllisiksi luokiteltuja haihtuvia hiilivetyjä (esim. tetrakloorieteeni, butyyliglykoli, kloroformi) ja eliöstöön kertyviä fluorattuja hiilivetyjä (PFC-yhdisteet). Havaittujen yhdisteiden pitoisuudet olivat joissakin tapauksissa niin pieniä, että yhdisteitä, niiden haitallisuutta tai ympäristön kannalta turvallista säilytys- ja käsittelyohjeistusta ei ole vaadittu mainittavaksi sammutusvaahtotuotteiden käyttöturvallisuustiedotteissa. Osa tutkittujen sammutusvaahtojen käyttöturvallisuustiedotteista oli kuitenkin selkeästi puutteellisia eikä ohjaa riittävästi esimerkiksi sammutusjätevesien turvalliseen käsittelyyn. Yhden tuotteen kohdalla myös markkinointi oli harhaanjohtavaa, sillä ympäristöystävällisenä mainostetussa tuotteessa havaittiin pieniä määriä myrkyllistä kloroformia.

Sammutusvaahdot ovat useimmiten vesiliukoisia ja ympäristöön päästyään kulkeutuvat helposti maaperässä pohjaveteen ja vesistöihin. Sammutusvaahtojen kemikaaleja voi päätyä ympäristöön myös sammutusjätevesien mukana esimerkiksi maastopalojen tai liikenneonnettomuuksien yhteydessä, sillä pelastuslaitoksen sammutusautoissa käytetään yleisesti myös vaahtoja.

Tulosten perusteella Hämeen ELY-keskus katsoo, että sammutusvaahtotuotteita valittaessa ja käytettäessä tulee tiedostaa ja ottaa huomioon niiden kemikaaleista johtuvat mahdolliset ympäristöriskit. Vaahtoja ei myöskään tule johtaa viemäriin.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hanna Aarnos, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 145

Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 198

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh 0295 025 173


Päivitetty