Tiedotteet 2019

Ravinnevalumien ehkäisy, uusiutuva energia ja turvepellot painottuvat ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteissä (Järvi-Suomi)

Kesä-elokuussa järjestetyissä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman viidessä alueellisessa työpajassa koottiin toimenpide-ehdotuksia jatkotyöstettäväksi ohjelmadokumenttiin.

Työpajojen osallistujien mielestä Järvi-Suomen vesien tilaa voidaan tehokkaasti parantaa ehkäisemällä maatalouden ravinnevalumia ja eroosiota. Keinoiksi listattiin muun muassa suojakaistat ja rantametsät. Valumia voidaan ehkäistä myös ylläpitämällä maan kasvukuntoa ja metsittämällä heikkotuottoisia peltoja. Karjatalouden pistekuormituksen vähentämiseen voidaan pyrkiä mm. tilakohtaisilla ympäristö- ja vesienhallintasuunnitelmilla, lannoituksen optimoinnilla, ravinnekierrätyksen parantamisella ja edistämällä biokaasulaitoksia.

Metsätalouden ravinnevalumia ehdotettiin vähennettäväsi esimerkiksi laskeutusaltailla, vesiensuojelurakenteilla, turvemaiden hakkuita rajoittamalla sekä metsätalouden vesiensuojelun koulutuksella ja taitokortilla. Turvemaiden ravinnevalumisten vähentämiseksi ehdotettiin hiilinielujen perustamista turvepelloille, ojitettujen soiden ennallistamiskorvausta, vesiensuojelurakenteita sekä turvepeltojen raivauskieltoa.

Työpajoissa listattiin myös toimenpiteitä vesistöjen kunnostukseen, asutuksen vesistökuormituksen vähentämiseen sekä tutkimustiedon käyttöön.

Vesiensuojelusta keskusteltiin Jyväskylän työpajassa 18.6.2019. Kuva: Tiia Rantanen.

Lisää hiilinieluja

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä toimenpide-ehdotuksia virisi työpajoissa runsaasti. Tärkeäksi nähtiin hiilinielujen perustaminen ja ylläpito. Esille nousivat maatalousmaan hiilensidonnan edistäminen ja heikkotuottoisten peltojen metsittäminen. Uusiutuvan energian tuotannon ja infrastruktuurin kehittäminen, kiertotalouden vahvistaminen sekä lannan käsittelyn tehostaminen olivat myös keskustelussa. Lisäksi ryhmissä ehdotettiin toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä varautumiseen. 

Luonnon monimuotoisuus säilytettävä

Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi nähtiin tärkeäksi lajiston köyhtymisen ja luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttäminen. Monimuotoisen luonnon saavutettavuuden parantaminen ja monimuotoisuuden lisääminen kuntakeskuksissa nousivat vahvasti esille. Lajiston köyhtymisen ehkäisemiksesi ehdotettiin toimenpiteiksi muun muassa vieraslajien torjuntaa, perinnebiotooppien tukemista, kiertotalouden edistämistä sekä luonnonmukaisen tuotannon lisäämistä. Luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi esitettiin laiduntamisen tukemista, perinneympäristöjen hoidon turvaamista ja tuotteistamista sekä kosteikkoja.

Liiketoiminta ympäristöystävällisemmäksi

Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan ja asumisen kehittämiseksi ehdotettiin ympäristöystävällisen liiketoiminnan edistämistä. Toimivien lähipalvelujen turvaaminen ja kestävään asumiseen liittyvät ratkaisut, kuten puurakentaminen, ekokylien kehittäminen ja kestävien energiamuotojen edistäminen listattiin tärkeiksi. Myös viestintä ja brändäys nousivat esille. Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ympäristöystävällisen liiketoiminnan edistämiseksi olivat mm. kiertotalouden edistäminen, alustatalous, ekosysteemipalvelut, lähi-, luonto- ja virtuaalimatkailun edistäminen, energiaratkaisut sekä yritysten ympäristövaikutusten laskenta ja neuvonta.

Syksyllä tuotetaan sisältöjä toimenpide-ehdotuksiin

Ohjelman laadintatyö jatkuu syksyllä toimenpide-ehdotusten sisältöjen tuottamisella asiantuntijatyöpajoissa. Lisäksi loka-marraskuussa terävöitetään vielä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia.

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta ja ohjelmaa valmistellaan viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen yhteistyönä. Työ rahoitetaan Maaseutuohjelman teknisellä tuella.

Linkit:

 Lisätietoja: 

Asiantuntija Sari Rannanpää, MDI, sari.rannanpaa(at)mdi.fi, p. 050 523 6872

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 107

Yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 692

Yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen(at) ely-keskus.fi, p. 029 502 4577

Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 9078
 


Päivitetty