Tiedotteet 2018

Pyhäjoki mukaan merkittävien tulvariskialueiden joukkoon Pohjois-Pohjanmaalla - esitä mielipiteesi tulvariskialueista (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen sekä merenrannikon tulvariskeistä. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavia alueita: Pyhäjoen alaosa välillä Pyhäjokisuu-Oulainen, Kalajoki välillä Alavieska-Ylivieska sekä Iijoen Pudasjärven taajama. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on tunnistettu 12 muuta tulvariskialuetta.

Edellisen, vuonna 2011 tehdyn arviointikierroksen jälkeen uutena merkittävänä tulvariskialueena nousi esiin Pyhäjoen alaosa. Vuonna 2013 Pyhäjoen keskusta-alueella tapahtui jääpatotulva, jossa vedenpinta nousi nopeasti ja aiheutti vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Myös taloudellisia vahinkoja aiheutui. Tulvariskialueella asuu yli 900 asukasta, joista yli 400 tulvansuojelupenkereiden tausta-alueilla. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan penkereiden patoturvallisuuslain mukaisen kunnossapidon hallinnointi on epävarmassa tilanteessa ja mahdollinen pengermurtuma aiheuttaisi äkillisiä vahinkoja.

Kalajoki ja Iijoki nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistötulvariskien perusteella.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon muun muassa ihmisten terveys ja turvallisuus, ympäristön pilaantuminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot kuten sähkön- ja lämmönjakelu, vesihuolto ja liikenneyhteydet. Vesistötulvien lisäksi on tarkasteltu merivesitulvia.

Tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuu EU:n tulvadirektiiviin ja kansalliseen tulvalainsäädäntöön, ja arviointi päivitetään kuuden vuoden välein. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotusten pohjalta ja asettaa alueille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat. Vuoden 2021 loppuun mennessä laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne pyritään saavuttamaan. Toimenpiteitä edistetään yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Muita kuin merkittäviä tulvariskialueita ovat Lestijoen Himangan taajama, Vääräjoen alaosa, Malisjoen ala- ja keskiosa, Kalajoen Vähäkangas-Padinki, Kalajoen alaosa, Temmesjoen alaosa, Oulujoen Heikkilänsaari ja Turkansaari, Kiiminkijoki välillä Haukipudas-Ylikiiminki sekä Iijoella Pudasjärven läntiset ja itäiset vesistöt mm. Tuulijärvi, Oivankijärvi sekä Puhosjärvi, Jongunjärvi ja Pärjänjoki). Näillä alueilla ELY-keskus huolehtii tarpeen mukaan muusta suunnittelusta tulvariskien vähentämiseksi.

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueiksi on kuultavana 9.4.-9.7.2018. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Kuulemismateriaalit ja ohjeet palautteen antamiseen löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Tulvariskien hallinta.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, puh. 0295 038 434
Vesitalousasiantuntija Velipekka Latvala, puh. 0295 038 365
Johtava vesitalousasiantuntija Olli Utriainen, p. 0295 038 430
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kevään 2013 tulva aiheutti pelastusoperaation Pyhäjoen keskustassa.


Päivitetty