Tiedotteet 2018

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä Kolttalain mukainen tutkimusrahoitushaku avautuu (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan vuotta 2018 koskevia tutkimushanke-esityksiä, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Samoin rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Rahoitusta voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä säätiölle. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta sekä muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.

Tutkimuksen painopisteet vuonna 2018 ovat:

  1. Porojen terveys ja hyvinvointi.
  2. Poronhoidon ekologinen kestävyys.
  3. Liian lähellä asutusta tai viljellyillä pelloilla tapahtuva porojen laiduntaminen: selvitys ongelmien luonteesta ja syistä sekä keinoja ongelmatilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.
  4. Luontaiselinkeinojen toimintaympäristön muutosten sosiaaliset vaikutukset luontaiselinkeinojen harjoittajiin.
  5. Kolttaelinkeinojen kehittäminen ja kolttakulttuurin säilyttäminen.

Lapin ELY-keskuksen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä kolttalain tutkimusrahoituksen hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen pääsiäisen pyhäpäivistä johtuen viimeistään tiistaina 3.4.2018 klo 16:15 mennessä.

Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti pdf-tiedostona osoitteella kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi. Viestin otsikkoon hankkeen nimi. Hakemus voidaan toimittaa myös osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää sivunumeroitu tutkimussuunnitelma liitteineen. Hakulomake löytyy Lapin ELY-keskuksen internet-sivuilta. Lomakkeita saa myös Lapin ELY-keskuksesta.

Lataa hakemus ja ohjeet:

Lapin ELYkeskus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä Kolttalain tutkimusrahoituksen hakulomake 2018

Lapin ELY-keskuksen rahoittaman tutkimus- ja selvitystoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet 2018

Lisätietoja: Lapin ELY-keskus ryhmäpäällikkö Anne Ristioja 0295 037 118 ja porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen 0295 037 038.


Päivitetty