Tiedotteet 2017

Pohjois-Savon pohjavesialueet luokitellaan uudelleen (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon pohjavesialueet luokitellaan uudelleen. Lakimuutoksen myötä ELY-keskukset luokittelevat pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Luokitus perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin, jonka muutos tuli voimaan 1.2.2015.

Lakimuutoksen myötä ELY-keskukset luokittelevat pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella. Pohjavesialueiden luokitus toteutetaan jatkossa seuraavasti:

  • 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
     
  • 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
      
  • E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Aiempi pohjavesialueiden jaottelu on voimassa toistaiseksi rinnakkain kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat.

Maastotyöt toteutetaan 2017 ja 2018

Pohjois-Savossa luokitukseen liittyviä maastokartoituksia tehdään vuosina 2017 ja 2018, jolloin pohjavesialueilla liikutaan. Maastossa kartoitetaan muun lainsäädännön nojalla suojeltuja pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä kuten lähteitä ja lähdepuroja.

Karttatarkasteluihin ja maastokartoituksiin perustuen osa pohjavesialueista voi saada E-lisämerkinnän. E-merkintä kuvaa niitä pohjavesialueita, joissa ekosysteemit ovat suoraan alueen pohjavedestä riippuvaisia.

Lakimuutoksen myötä myös pohjavesialueiden ja pohjaveden muodostumisalueiden rajauksiin tehdään tarkistuksia. Rajausmuutokset koskevat Pohjois-Savossa pääasiassa niitä pohjavesialueita, joilta saadaan uutta ja tarkempaa tietoa esimerkiksi geologisen rakennetutkimuksen kautta.

Luokitusmuutokset valmiita neljässä vuodessa

Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokitustyössä saatuja tietoja tarvitaan sekä vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa että pohjaveden suojelussa ja suojelutarpeiden määrittelyssä.                

Muutoksista järjestetään kuuleminen uusien rajausten ja luokitusten valmistuttua. Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset on suunniteltu toteutettavan koko maassa neljän vuoden kuluessa.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Jaana Rääpysjärvi, puh. 0295 016 520, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet?f=PohjoisSavon_ELYkeskus


Päivitetty