Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon ELY-keskus hakee muutosta Kiuruveden sekä Onki- ja Poroveden säännöstelylupiin (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt vesilain mukaiset lupahakemukset Itä-Suomen aluehallintovirastolle Kiuruvesi-järven sekä Onki- ja Poroveden säännöstelyn tarkistamiseksi. Molempien hankkeiden tavoitteena on lupien nykyaikaistaminen, ilmastonmuutokseen varautuminen ja säännöstelystä vesistöjen käytölle ja tilalle aiheutuvien haittojen vähentäminen. Lupakäsittely kestänee vähintään vuoden.

Säännöstelyjen tarkistamissuunnitelmat on laadittu yhteistyössä eri intressitahojen kanssa ja niitä on esitelty kunnissa pidetyissä yleisötilaisuuksissa. Samalle Iisalmen vesireitille sijoittuvat hankkeet ovat yhteydessä toisiinsa, mutta ne voidaan toteuttaa toisistaan riippumatta. Maatalouden tulvasuojelua palvelevien säännöstelylupien haltija on Pohjois-Savon ELY-keskus.

Kiuruvesi-järvellä tavoitteena tulvien alentaminen

Kiuruvesi-järven säännöstelyn lupaehtoja esitetään muutettavan siten, että vedenkorkeuden kevätalennuksesta (40 cm) luovutaan ja Kiuruvesi-järven kevättulvalle asetetaan tavoitekorkeus. Kevättulva-ajan ulkopuolella Kiuruvesi-järven vedenkorkeudelle asetetaan 0,2 m vaihteluväli, jonka sisällä vedenkorkeus pyritään pitämään.

– Kiuruvesi-järven hankkeeseen sisältyy Kiurujoen perkaaminen Saarikosken säännöstelypadon ja Niskaniemen oikaisu-uoman välillä.  Kaivuala on noin 1,34 ha ja kaivumassojen arvioitu määrä noin 18 500 m3. Kiuruvesi-järven säännöstelyä hoidetaan Saarikosken säännöstelypadolla eikä patorakenteisiin suunnitella muutoksia, Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen kertoo.

Kiurujoen perkaamisen tavoitteena on rankkasateista aiheutuvien kesätulvien alentaminen ja varautuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rankkasateiden yleistymiseen. Suunnitelman mukaan kesätulvat pienenevät enimmillään noin 30 cm. Myös kevättulvat alenevat keskimäärin 21 cm.

Hankkeen vaikutukset Kiuruvesi-järven tilaan ja käyttöön ovat vähäiset. Kiurujoen perkaus aiheuttaa tilapäistä samentumista, mutta pitkäaikaisia vaikutuksia vesistön tilaan ei aiheudu, koska uoman olennaiset piirteet eivät muutu.

Hankkeen suurin hyödynsaaja on maatalous, joka hyötyy etenkin kesätulvien laskusta. Perkaus parantaa myös Kiurujoen venereitin käyttömahdollisuuksia.

Onki- ja Porovedellä luovuttaisiin vedenkorkeuden kevätalennuksesta

Onki- ja Porovedelle on laadittu padotus- ja juoksutusselvitys, johon lupahakemus pohjautuu. Säännöstelyn lupaehtoja esitetään muutettavan siten, että pakollisesta vedenkorkeuden kevätalennuksesta luovutaan. Kevätalennus kuitenkin tehdään, mikäli vesistöennusteiden mukaan on odotettavissa keskimääräistä suurempi tulva.
– Muutoksen tavoitteena on kevään kuivuusriskien vähentäminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen siten, että säännöstelyä voidaan hoitaa nykyistä joustavammin erilaisissa vesitilanteissa, Miettinen sanoo.

Loppuvuoden säännöstelymääräyksiä esitetään muutettavaksi siten, että loppuvuoden vedenpinnan nostosta luovutaan. Muutoksen tarkoituksena on jättää järviin varastotilaa mahdollisten talvitulvien varalle. Esitettyjen muutosten vaikutukset vesistön tilaan ja käyttöön ovat vähäiset.


Kiuruveden tulvaa keväällä 2018.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen
tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 828


Päivitetty