Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon ELY-keskukselta yhteysviranomaisen lausunto Yaran Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjois-Savo)

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen ns. louhosjatkumohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on päättymässä. Pohjois-Savon ELY-keskus on 15.6.2018 antanut yhteysviranomaisen lausunnon aiemmin keväällä nähtävillä olleesta arviointiselostuksesta (YVA-selostus), jossa käsiteltiin hankkeen eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Yaran laatima arviointiselostus on tehty aiemmin esitetyn ja nähtävillä olleen arviointiohjelman mukaisesti. Arviointiselostus on looginen ja aihepiireittäin jäsennetty kokonaisuus, jota täydentää selostuksen liiteosassa esitetyt selvitykset. Käytettyjä arviointimenetelmiä ja käytettyä aineistoa on kuvattu arviointiselostuksessa riittävästi. Selostuksen pohjalta saa hyvän käsityksen toiminnasta ja eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Arvioinnin rajaukset on perusteltu. Kokonaisuutena arvioiden selostus täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa arviointiselostukselle asetetut vaatimukset.

Lausunnossaan ELY-keskus kuitenkin toteaa, että arviointiselostuksen pohjalta hankkeen vaikutusten arviointiin jää edelleen joitakin sellaisia puutteita ja epävarmuuksia, joiden vuoksi tehtyjä arviointeja on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava hankkeen jatkosuunnittelussa ml. ympäristölupavaihe. Keskeisimpänä tarkennettavana asiana ELY-keskus pitää arviointiselostuksessa esitettyjen melun lieventämistoimenpiteiden toimivuuden todentamista.

ELY-keskus katsoo, että arviointiselostuksessa esitetyn vaihtoehdon VE4 (Särkijärven louhoksen laajentaminen länteen) vaikutukset olisivat vähäisempiä kuin muiden YVA-menettelyssä tutkittujen vaihtoehtojen (VE1 ja VE2, uuden Jaakonlammen louhoksen avaaminen). ELY-keskus pitääkin vaihtoehtoja VE1 ja VE2 toteuttamiskelpoisina vain, jos niiden vaikutuksia voidaan vähentää YVA-selostuksessa esitetystä.

Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/yaranlouhosjatkumoYVA. Lausunto on nähtävillä myös Siilinjärven kunnantalolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristöylitarkastaja Jussi-Pekka Järvinen
puh. 0295 026 799, jussi-pekka.jarvinen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty