Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito:

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito:

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet ja luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet:

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille ja vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Tukea voidaan myöntää myös vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta:

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvontahankkeen tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen valtakunnallista yleissuunnitelmaa. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset:

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016 - 2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus:

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava asiaa hoitavalle ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2017. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue.

Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse asiaa hoitavan ELY-keskuksen kirjaamoon:

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
  • Lapin ELY-keskus, kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
  • Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Rakennusperinnön hoito: Touko Linjama, p. 0295 038 558 ja Sirpa Lehtola, p. 0295 038 368
Saariston ympäristönhoito: Jorma Pessa, p. 0295 038 398
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Juha Kangaskokko, p. 0295 038 033
Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta: Juha Kangaskokko, p. 0295 038 033
Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Arto Iwendorff, p. 0295 038 367 ja Jermi Tertsunen, p. 0295 038 423
Kalataloudelliset kunnostukset: Markus Huolila, p. 0295 023 541 ja Jouni Hiltunen p. 0295 037 046
Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Linkit lisätietoihin:


Päivitetty