Tiedotteet 2018

Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvä kuuleminen alkaa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon pohjavesialueet luokitellaan uudelleen lakimuutoksen johdosta. Myös pohjavesialueiden rajoja päivitetään. Kuulemismenettely asiasta alkaa 12.3.2018 niiden pohjavesialueiden osalta, joiden pääsijaintikunnat ovat Iisalmi, Kaavi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tuusniemi ja Vieremä. Osa pohjavesialueista sijaitsee kahden kunnan alueella. Nyt kuultavana olevista pohjavesialueista osa sijaitsee osin myös Pyhäjärven, Kuopion tai Pyhännän puolella. Suurimmat rajausmuutokset kohdistuvat Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien alueelle. Näillä alueilla asiasta pidetään myös yleisötilaisuudet: Lapinlahdella maanantaina 12.3. klo 18 ja Siilinjärvellä keskiviikkona 14.3. klo 17.

Kuulutus pohjavesialueiden luokituksista on nähtävillä 12.3.2018–20.4.2018 välisenä aikana em. kuntien virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä myös verkko-osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo (linkki kohdassa Muuta ajankohtaista). Kuuleminen toteutetaan pohjavesialueiden pääsijaintikunnan aikataulussa, joten ylikunnallisista pohjavesialueista voidaan kuulla eri aikataulussa kuin kunnan muista pohjavesialueista.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja mahdollisia lisätietoja kuultavana olevista asioista. Lisätiedot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisena viimeistään 20.4.2018 klo 16:15 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi. Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus tekee yhteenvedon saadun palautteen perusteella. Kuulemisten jälkeen ELY-keskus vie pohjavesialueiden uudet luokat ja rajaukset valtakunnalliseen pohjavesitietokantaan, josta ne ovat saatavilla vuoden 2018 loppuun mennessä (www.syke.fi/avointieto). Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta ei tehdä hallintopäätöstä eikä siitä näin ollen voi valittaa.

ELY-keskus pyytää suoraan lausunnot eri viranomaistahoilta ja sidosryhmiltä.

Pohjavesialueiden rajauksiin esitetään muutoksia

Pohjois-Savossa on 170 pohjavesialueluokituksessa olevaa pohjavesialuetta, joista 79 osalta kuuleminen toteutetaan nyt. Muiden pohjavesialueiden osalta kuuleminen toteutetaan ensi talvena. Rajausmuutoksia esitetään yhteensä kuudelle pohjavesialueelle Iisalmen, Lapinlahden ja Siilinjärven kunnissa. Rajausmuutokset koskevat pääasiassa sellaisia pohjavesialueita, joilta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa pohjaveden muodostumisesta esimerkiksi geologisen rakennetutkimuksen kautta. Lisäksi pohjavesialueluokituksesta esitetään poistettavaksi pohjavesialueita, jotka eivät sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Uudessa luokituksessa otetaan huomioon myös pohjavesistä riippuvaiset ekosysteemit, kuten lähteet. Jos pohjavesialueeseen liittyy merkittävä lain nojalla suojeltu pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi, se näkyy pohjavesialueen luokassa E-merkintänä. Nyt kuultavien pohjavesialueiden osalta E-luokkaan esitetään meneväksi yhteensä 21 pohjavesialuetta. E-luokan osalta esitys luokituksesta perustuu sekä toimistolla tehtyihin karttatarkasteluihin ja olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen että myös laajaan maastossa tapahtuneeseen inventointiin.

Luokittelu perustuu lakiin

Uusi luokitus perustuu muuttuneeseen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin. Muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan uudelleen niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Uusilla säännöksillä pyritään parantamaan pohjavesialueella toimivien oikeusturvaa säätämällä osallistumismahdollisuudesta ja tiedottamisesta pohjavesialueiden luokitusta valmisteltaessa. Tavoitteena on myös, että pohjavesialueiden määrittäminen toteutuu yhdenmukaisilla periaatteilla.

Pohjavesialueiden luokitus toteutetaan jatkossa seuraavasti:

• 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
• 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
• E-luokka tai E-lisämerkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lapinlahdella ja Siilinjärvellä yleisötilaisuudet

Suurimmat rajausmuutokset kohdistuvat Lapinlahden ja Siilinjärven kuntien alueelle. Lapinlahden kuntaa koskevia muutoksia esitellään yleisötilaisuudessa 12.3.2018 klo 18 (Lapinlahden kunnantalon valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti). Siilinjärven kuntaa koskevia muutoksia esitellään yleisötilaisuudessa 14.3.2018 klo 17 (Siilinjärven kunnantalon valtuustosali, Kasurilantie 1, Siilinjärvi).

Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskus
Jaana Rääpysjärvi, puh. 0295 016 520, jaana.raapysjarvi(at)ely-keskus.fi
Jussi Aalto, puh 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi


Päivitetty