Tiedotteet 2019

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Hausjärven Umpistenmaalla (Kanta-Häme)

Umpistenmaan pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat marraskuun alussa ja koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.1.2020 mennessä. Tutkimukset sijoittuvat Salpausselän reunamuodostumalle Oitin ja Halkomäen väliselle alueelle.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka kahdessa pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 10 kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan oltu erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Hausjärven kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

 

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2331, tuire.valjus(at)gtk.fi
Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230, petri.siiro(at)ely-keskus.fi
Tekninen johtaja Paavo Vuori, Hausjärven kunta, puh. 019 758 6810, paavo.vuori(at)hausjarvi.fi

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Päivitetty