Tiedotteet 2019

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen arviointisuunnitelmasta (Pirkanmaa)

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan kaupungin Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kaupungin kuntarajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2. Hankkeesta vastaava suunnittelee alueelle enintään 15 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW ja teho yhteensä enintään 150 MW.  Sähkönsiirtoa varten suunnitellaan maakaapeli, joka liittyisi noin 8 km hankealueelta luoteeseen päin sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV -voimajohtolinjaan. Uusi sähköasema rakennetaan liittymispisteen lähelle.

Kaavoituksen ja  ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteismenettely

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että YVA-lain tarkoittama tuulivoima-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Yhteismenettelyssä hankkeesta vastaava Abo Wind Oy:n arvioi ympäristövaikutukset YVA-lain edellyttämällä tavalla ja saa ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomaiselta lausunnot kuten erillisissä YVA-menettelyissä.

Yhteysviranomainen (Pirkanmaan ELY-keskus) on antanut lausunnon arviointisuunnitelmasta, joka on hankkeesta vastaavan Abo Wind Oy:n suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Osana yhteismenettelyn asiakirjaa arviointisuunnitelma sisältää myös suunnitelman, miten osallistuminen yhteismenettelyssä järjestetään. Yhteysviranomaisen lausunto sisältää myös yhteenvedon arviointisuunnitelmasta annetuista muiden viranomaisten lausunnoista ja yleisön mielipiteistä.

Vertailtaviin hankevaihtoehtoin uusi vaihtoehto

Hankkeesta vastaava esitti YVA-menettelyssä arvioitavaksi kolmea hankevaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.

Vaihtoehto 1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Vaihtoehto 2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

ELY-keskus esittää lausunnossaan, että arviointiin ja vertailuun lisätään uusi vaihtoehto, jossa tuulivoimaloiden korkeus on 200 - 230 metriä. Matalamman vaihtoehdon arviointi tuottaa tietoa mahdollisista ympäristövaikutusten eroista verrattuna 300-metrisiin voimaloihin ja tietoa vaihtoehtojen valintaan ja päätöksentekoon näiden keskinäisten erojen mahdollisesta merkittävyydestä.

Hanke herätti runsaasti kiinnostusta

Hankkeesta toimitettiin yhteysviranomaiselle runsaasti mielipiteitä, noin 120 kpl. Mielipiteistä heijastuu erityisesti voimakas huoli siitä, millaisia haitallisia ympäristövaikutuksia 300 metrin kokoluokan tuulivoimaloihin liittyy.

Yhteysviranomainen painottaa yhteenvetona osallistujien antamasta palautteesta, että hankkeesta vastaava antaa arviointoselostuksessa avoimesti riittävän yksityiskohtaiset vastaukset hankkeeseen osallistujille (hankkeen lähialueen asukkaat, muuta akaalaiset ja naapurikuntien asukkaat).

Seuraavaksi ympäristövaikutuksia arvioidaan ja raportoidaan YVA-selostuksessa

Hankkeesta vastaavan tulee tarkistaa arviointisuunnitelmaa yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti. Seuraavassa YVA-selostusvaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiselostuksen, joka tulee laatia arviointisuunnitelman ja yhteysviranomaisen arviointisuunnitelmasta antaman lausunnon perusteella.

Hankkeesta vastaavan tulee esittää ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kokonaiskuva hankkeen ja sen vaihtoehtojen olennaisista haitallisista ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksen rakenteessa ja esitystavassa tulee huolehtia, että merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia koskevat tiedot ovat hahmotettavissa selkeinä kokonaisuuksina. Lisäksi on varmistettava, että arvioinneissa on käytettävissä riittävää asiantuntemusta ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta, kulttuuriympäristöstä ja terveysvaikutuksista.

Yhteysviranomainen (ELY-keskus) tulee kiinnittämään erityisesti huomiota, että hankkeen aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia on arvioitu seuraavien ympäristönsuojelun kestävän kehityksen painotusten kannalta: ilmastonmuutos, materiaalitehokkuus, luonnon monimuotoisuus sekä väestöön kohdistuvat vaikutukset (terveys, elinolot, elinympäristön hyvä laatu).

Lisäksi mm. valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema- ja kulttuuriympäristön arvioinnit ovat olennaisia suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen arvioinnissa sekä Pirkanmaalla että Kanta-Hämeessä. Suunniteltavien 300 metriä korkeiden tuulivoimaloiden näkyvyys ja merkitys maisemassa on tärkeää arvioida Akaan taajamien ja myös naapurikuntien suunnasta avautuvista maisemista eri vaihtoehdoissa.

Lisätietoja:


Päivitetty