Tiedotteet 2018

Perinnemaisemien maastokartoitukset alkavat Mikkelin alueella (Etelä-Savo)

Niityt, kedot, metsälaitumet ja hakamaat, nuo lapsuuden mansikkapaikat, ovat käymässä todella vähiin. Etelä-Savon ELY-keskus aloittaa kesäkuun lopussa perinnemaisemien maastokartoitukset Mikkelin alueelta. Aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset kartoitetaan sekä tarkistetaan niiden laajenemismahdollisuudet. Lisäksi inventoidaan uusia perinnemaisemakohteita, esimerkiksi ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita. Työtä tehdään tänä kesänä Mikkelin ympäristössä ja tulevina kesinä muissa kunnissa.

ELY-keskus tekee inventointeja yksityisessä omistuksessa olevilla kohteilla. Metsähallitus inventoi perinnemaisemia valtion omistamilla kohteilla ja jonkin verran yksityisillä suojelualueilla.

Miksi perinnemaisemia inventoidaan?

Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit kuuluvat lajistollisesti rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ne ovat merkittävä osa maamme kulttuurihistoriaa. Ns. niittotalouden aikakauden aikana muovautunut maatalousmaisema on monin paikoin katoamassa. Valtaosa vanhoista niityistä ja laitumista on otettu peltokäyttöön. Jäljellä olevat niityt, luonnonlaitumet, hakamaat ja metsälaitumet ovat umpeutumassa ja niille ominainen matalakasvuinen, valoa vaativa niittylajisto on häviämässä. Monet aiemmin yleiset lajit ovat uhanalaistuneet. Maamme uhanalaisista eliölajeista 31 % elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla.

Perinnemaisemia inventoitiin Suomessa edellisen kerran 1990-luvulla. Arvokkaita perinnemaisemia löytyi tuolloin Suomesta noin 18 000 hehtaaria, Etelä-Savosta 672 hehtaaria. Valtaosalla kohteista käyttö oli jo päättynyt. Niitto- ja laiduntalouden aikaan jo pelkästään niittyjä oli Suomessa lähes pari miljoonaa hehtaaria ja karja laidunsi usein vapaasti metsissä. Perinnemaisemien määrän jyrkkä romahdus tapahtui pääosin viime vuosisadan alkupuoliskolla ja 1950-luvun jälkeen käyttö päättyi valtaosalla kohteista.

Koska perinnemaisemia on säilynyt niin vähän, on tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa jo umpeen kasvaneita alueita ja palauttaa ne alkuperäiseen käyttöönsä eli karjan rehuntuotantoon. Näin onkin jo toimittu ja kohteiden määrä on kahdessa vuosikymmenessä saatu kaksinkertaistettua. Maatalouden ympäristösopimukset ovat tässä oiva keino, jolla kohteen hoitaja saa työstään kohtuullisen korvauksen. Hoidon järjestämisessä kaikille arvokkaille kohteille on vielä työtä. Tavoitteena on kasvattaa hoidettua alaa koko Suomessa 60 000 hehtaariin, jotta perinnemaisemien luontotyypeillä ja niille erikoistuneella lajistolla olisi mahdollisuus säilyä. Myös hoidon laatua on tarpeen parantaa.

Maanomistajien toivotaan osallistuvan maastokäynnille

ELY-keskuksen inventoija ottaa aina yhteyden maanomistajaan ennen inventointia. ELY-keskuksen toiveena on, että maanomistaja osallistuu maastokäynnille ja saa näin tietoa kohteesta ja sille soveltuvista hoitomuodoista. Samalla ELY-keskuksen inventoija voi kertoa mahdollisuuksista saada rahoitusta kohteen hoitamiseen.

Maanomistajan luvalla arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot ja arvo kirjataan ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Inventoinnin jälkeen maanomistajalle toimitetaan keskeiset tiedot kohteesta kirjallisesti. Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta, vaikkakin hoito on toki erittäin suositeltavaa.

Hoito on perinnemaiseman säilymisen elinehto

Perinnemaisemat ovat kehittyneet aiempien sukupolvien pitkäjänteisen työn tuloksena, vuosikymmenten, jopa vuosisatojen aikana. Ilman perinteistä hoitoa ja käyttöä perinnemaisemat kuitenkin kasvavat umpeen, jolloin maisema, luontotyypit ja lajisto pikkuhiljaa häviävät. Monilla niittykasveilla on kuitenkin maaperässä siemenpankki, jonka avulla ne hoidon alkaessa levittäytyvät alueelle uudelleen.

Perinnebiotooppien hoitoon voi saada rahoitusta ympäristösopimuksen kautta. "Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito" -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta.

Mikäli maanomistajilla on tarkempaa selvittelyä kaipaava perinnemaisemakohde, ELY-keskus toivoo maanomistajien ottavan yhteyttä inventoijiin.

Linkit: 

Lisätietoja, perinnemaisemien inventoijat Etelä-Savossa:

Hanna Huovinen, biologi, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 231, hanna.huovinen(at)ely-keskus.fi
Anni-Elina Aittamäki, harjoittelija, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 050 3964761, anni-elina.aittamaki(at)ely-keskus.fi

 

Hiehot niityllä. Kuvaaja: Hanna Huovinen.


Päivitetty