Tiedotteet 2018

Östersundomin Natura-alueen tulevaisuus on vielä auki (Uusimaa)

Östersundomin uuden asuinalueen suunnittelu on ollut käynnissä vuodesta 2009 lähtien, jolloin Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaavatyö alkoi. Yleiskaava on tarkoitus hyväksyä tulevana syksynä. Yleiskaavaa ohjaava maakuntakaava esitetään hyväksyttäväksi Uudenmaan maakuntavaltuustossa 12.6.

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura-alueen tulevaisuus on edelleen epäselvä. Vuosia kestäneestä suunnittelusta, tehdyistä Natura-arvioinneista ja viranomaisten yhteistyöstä huolimatta nykyinen kaavaehdotus heikentäisi toteutuessaan merkittävästi Natura-alueen luonnonarvoja.

Maakuntakaavaehdotuksessa Natura-alueeseen rajautuvat Salmenkallion-Kasabergetin ja Talosaaren alueet esitetään niin sanottuina valkoisina alueina, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Valkoisella alueella asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa valkoiselle alueelle voidaan osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. 

Vuosina 2015 ja 2017 tehdyt Natura-arvioinnit sekä niistä ELY-keskuksen ja Metsähallituksen antamat asiantuntijalausunnot osoittavat, että tämän kaltainen ehdotus heikentäisi merkittävästi alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Koska tulevan mittavan rakentamisen vaikutukset ovat virkistyskäyttöpaineen voimakkaan kasvun myötä merkittäviä, Natura-alueen tuleva käyttö tulisi ratkaista nyt valmisteilla olevassa kaavoituksessa.

Luontoarvojen turvaamiseksi Salmenkallion alue tulisi merkitä suojelualueeksi ja muut osat virkistysalueeksi, jolloin Natura-alueelle kohdistuvia käyttöpaineita voidaan paremmin ohjata. Natura-alue koostuu matalista merenlahdista ja niiden rantaluhdista ja -niityistä sekä kallioisista mäistä, joiden rinteillä on lehtokasvillisuutta.

ELY-keskus on suunnittelun eri vaiheissa käynyt tiivistä ja hyvää vuoropuhelua niin Uudenmaan liiton kuin Östersundom-projektin (Helsinki, Vantaa, Sipoo) kanssa. Viime vuonna ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja ympäristöministeriön asiantuntijat löysivät maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävän kaavaratkaisun, jonka avulla vältettäisiin merkittävät vaikutukset Natura-alueen luontotyypeille ja lintulajeille. Vaihtoehdossa esitetyillä muutoksilla ei olisi ollut vaikutusta suunniteltuun asumisrakentamiseen. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole päätynyt nyt käsillä olevaksi maakuntakaavaehdotukseksi.

Hyvällä suunnittelulla alueen luontoarvot on mahdollista sovittaa yhteen asuinalueen rakentamisen kanssa. Östersundomin alueen kehittäminen lähtee sinänsä kestävältä pohjalta tukeutuen raideyhteyksiin ja vastaa osaltaan pääkaupunkiseudun voimakkaaseen kasvuun. Kaavoituksen avulla voidaan samalla merkittävästi myös edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Eri tavoitteiden yhteensovittamiseksi tarvitaan jatkossakin aktiivista vuorovaikutusta.

Lisätietoja:

  • Johtaja Satu Pääkkönen, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 452.
  • Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin, p. 0295 021 379

Päivitetty