Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Östersundomin maa-aineshankkeella on laajoja ympäristövaikutuksia (Uusimaa)

Maa-aineshankkeella on yleiskaavassa kolme sijoitusvaihtoehtoa Östersundomissa: Långkärrsberget (kuvassa), Hältingberget ja Norrberget.


Helsingin kaupunki suunnittelee Östersundomiin laajaa maa-ainesten otto-, sijoittamis- ja käsittelypaikkaa. ELY-keskuksen mukaan maa-aineshankkeen ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu asianmukaisesti ja se täyttää laissa esitetyt vaatimukset. Suurimmat ympäristöhaitat ovat melu, tärinä ja pölypäästöt. Samoin vaikutukset luontoon, maisemaan sekä asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat kielteisiä kaikissa vaihtoehdoissa. Kaikki vaikutukset ovat myös pitkäaikaisia.

Maa-aineshankkeen tarkoituksena on tuottaa Östersundomin asuinalueen rakentamiseen tarvittavat maa-ainespalvelut. Kaupunki pyrkii tuottamaan maa-ainespalvelut resurssi- ja kustannustehokkaasti luonnonvaroja säästäen ja niin, että päästöjä syntyy mahdollisimman vähän.

Hankkeen toteutuminen edellyttää, että maa-aineksen ottopaikalle tulee aluevaraus maakunta- ja yleiskaavoituksessa. Östersundomin kaavoitus on parhaillaan käynnissä.  Maa-aineshankkeella on kolme päävaihtoehtoa, joiden sijainti on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa.

 

 

Hältingbergetin jalopuumetsikkö hankealueen vieressä.

 

ELY-keskus pitää tärkeänä, että Östersundomin rakentamisen ja maa-aineshankkeen yhteisvaikutukset ympäristöön ennakoidaan ja minimoidaan. Maa-aineshankkeen toteutuksen ajoitus tulee kytkeä alueen kaavoitukseen ja rakentamiseen. Ympäristö- ja liikennehaittoja voidaan vähentää alueen rakentamisen oikealla vaiheistamisella.

Maa-aineshankkeen vaikutukset Sipoonkorven Natura 2000-alueen luontoarvoihin on selvitettävä jatkosuunnittelun yhteydessä laji- ja luontotyyppikohtaisesti. Hanke ei saa vaarantaa Sipoonkorven kansallispuiston luontoarvoja eikä alueen ekologisten yhteyksien toimivuutta.

Maa-ainesten kuljetukset lisäävät huomattavasti alueen liikennettä, mistä voi seurata turvallisuusriskejä. Rakentamisen aikana asukkaiden pääsy joukkoliikennepysäkeille on järjestettävä turvallisesti. 

Östersundomin asuinalueella voi vuonna 2060 olla jopa 70 000 uutta asukasta. Rakentamiseen tarvitaan maa-aineksia noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Rakentamiseen kelpaamattomia maa-aineksia syntyy noin seitsemän miljoonaa kuutiometriä. Rakentamista varten tarvitaan alueita, joissa voidaan mm. murskata louhetta, valmistaa asfalttia ja betonia sekä välivarastoida ja loppusijoittaa maa-aineksia.

ELY-keskus sai Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemästä arviointiselostuksesta seitsemän lausuntoa ja kymmenen mielipidettä. Ne ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto ovat luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesyva

 

Kuvat: Leena Eerola

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Leena Eerola, 0295 021 380


Päivitetty