Tiedotteet 2019

Osaa Etelä-Savon perinnemaisemakohteista ei hoideta (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus kartoitti kesällä 2019 yhteensä 44 perinnemaisemakohdetta pääosin Etelä-Savon itäosissa, mutta myös muualla Etelä-Savossa. Työn aikana selvisi, että moni kohde on jäänyt tai jäämässä hoidotta. Inventoinnissa löytyi myös uusia arvokkaita kohteita, ja joidenkin vanhojen kohteiden arvoluokkaa korotettiin.

Inventoinnissa kartoitetaan kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset sekä tarkistetaan kohteiden laajenemismahdollisuudet. Lisäksi inventoidaan uusia, esimerkiksi ympäristösopimuksella hoidettavia perinnemaisemakohteita. Kartoitustyö jatkuu tulevina kesinä.

Moni perinnemaisemakohde on jäänyt hoitamatta

Kartoitetuista kohteista 28 oli aiemmin inventoituja. Näistä vajaa puolet oli jäänyt pois hoidosta edellisen inventoinnin jälkeen. Noin puolet oli edelleen jonkinlaisessa hoidossa. Uusia kohteita, joista suurin osa on ollut hoidossa ympäristösopimuksilla, inventoitiin 16 kappaletta.

Pitkään yhtäjaksoisesti hoidossa olleiden kohteiden arvot olivat pääosin säilyneet ennallaan tai kohentuneet. Pitkäjänteisen hoitotyön ansiosta muutaman kohteen arvoluokkaa nostetaan paikallisesta maakunnalliseksi. Pitkään hoidossa olleita uusia kohteita kartoitettiin. Suuri osa näistä on paikallisesti arvokkaita ja muutama maakunnallisesti arvokas kohde.

Kokonaan hoidotta jääneiden kohteiden lisäksi maastokäynneillä ilmeni, että monella vielä hoidossa olevalla kohteella hoidon jatkuminen on epävarmaa tai tulee loppumaan lähivuosina.

Joitakin kohteita on myös kokonaan tai osittain menetetty, jos esimerkiksi metsälaitumen puusto oli hoidettu täysin tehometsätalouden kannalta. Aukkohakkuut tai yksilajisen tasaikäisen puuston kasvattaminen eivät sovi perinnebiotoopeille ja vähentävät luonnon monimuotoisuutta.

Monella hoitamattomalla tai puutteellisesti hoidetulla kohteella arvot olivat kuitenkin vielä sen verran säilyneet, että kohteet kaipaisivat vaan pikaista kunnostusta ja uutta hoitajaa. Vaikka niittykasvit saattavat sinnitellä alueella enää muutaman yksilön voimin, voivat ne palautua alueelle maaperän siemenpankin ansiosta.

Inventointia Väisälän niityllä kesällä 2019. Kuva: Hanna Huovinen
 

Kohteiden arvon ja hoidon muutokset tarkistetaan

Nyt meneillään olevassa valtakunnallisessa perinnemaisemien inventoinnissa kartoitetaan aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset sekä tarkistetaan kohteiden laajenemismahdollisuudet. Lisäksi inventoidaan uusia perinnemaisemakohteita, esimerkiksi ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita. Perinnemaisemien tilaa Etelä-Savossa selvitettiin edellisen kerran 1990-luvulla, jolloin löydettiin 183 arvokasta perinnebiotooppia.

Koska perinnemaisemia ja perinnebiotooppeja on säilynyt vain vähän, on tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa jo umpeen kasvaneita alueita ja palauttaa ne alkuperäiseen käyttöönsä eli karjan rehuntuotantoon. Perinnemaisemien ja -biotooppien säilyminen hoidettuina on tärkeää luonnon monimuotoisuudelle ja uhanalaiselle eliölajistolle sekä myös maaseutumaiseman kulttuurihistoriallisille arvoille.

Kartoitustyö jatkuu tulevina kesinä, vinkkejä otetaan vastaan

Inventointeja jatketaan tulevina kesinä siten, että koko Etelä-Savon perinnemaisemat tulevat kartoitettua. Mikäli maanomistajilla on vanha niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvittelyä, ELY-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista.

Perinnebiotoopit ja perinnemaisemat häviämässä

Viime vuosikymmeninä perinnebiotoopeista on tullut yksi uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Perinnebiotoopeiksi kutsutaan kulttuurivaikutteisia, perinteisen maatalouden synnyttämiä luontotyyppejä eli metsälaitumia, hakamaita ja erilaisia niittyjä. Perinnebiotooppien vähenemisen myötä myös niiden lajisto taantuu ja häviää. Perinnemaisemiin sisältyvät luonnon lisäksi vanhat rakennukset, kivi- ja riukuaidat, ladot ja aitat.

Linkki:

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Huovinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 138, hanna.huovinen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty