Tiedotteet 2018

Orimattilan pohjavesialueiden tarkistaminen käynnissä (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus tarkistaa Orimattilan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Orimattilassa on tällä hetkellä yhteensä 32 pohjavesialuetta. Loppuvuonna 2018 tehdään pohjavesitutkimuksia Ritamäen, Piurunmäen, Tönnön, Nummenmäen, Koskusen ja Rajamäen pohjavesialueilla. Tutkimukset sisältävät maastohavainnointia, maaperäkairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia ja mittauksia. Tutkimuksiin haetaan maanomistajien luvat. Tutkimukset toteuttaa Ramboll Finland Oy Hämeen ELY-keskuksen toimeksiannosta.

Osana tarkistustyötä Hämeen ELY-keskus on jo kesällä 2018 tehnyt Orimattilassa pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien kartoituksia E-luokan pohjavesialueiden määrittämiseksi. Maastotöissä kerättiin tietoja mm. pohjavesialueiden lähteistä, lähteiköistä ja pohjavesivaikutteisista soista sekä näiden lajistosta.

 

Luokittelu perustuu lakiin

Uusi luokitus perustuu muuttuneeseen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin. Muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan uudelleen niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Tällaisia ekosysteemejä voivat olla muun muassa lähteet, lähdevaikutteiset suot ja lähdelammet.

 

Muutoksista kuullaan kuntalaisia

Luokitus- ja rajausmuutoksista järjestetään kuuleminen vuoden 2019 aikana. Aineistot ovat tuolloin nähtävillä Orimattilan kaupungissa ja Hämeen ELY-keskuksessa vähintään kuukauden ajan, jonka kuluessa ELY-keskukselle voi lähettää mielipiteitä ja mahdollisia pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja. Kuulemisen alkamisesta ilmoitetaan alueen paikallislehdessä sekä ELY-keskuksen tiedotteessa.

 

Linkit:

Hämeen pohjavesialueet (ymparisto.fi)

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet?f=Hameen_ELYkeskus

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 (finlex.fi)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006 (finlex.fi)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040

 

Lisätietoja:

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, petri.siiro(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 230

Suunnittelija Eeva Pudas, Hämeen ELY-keskus, eeva.pudas(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 124

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi, p, 0295 025 037


Päivitetty