Tiedotteet 2017

Nokian Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitu monipuolisesti (Pirkanmaa)

Nokian Koukkujärven bioratkaisu -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus) on annettu yhteysviranomaisen lausunto. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen yleissuunnitelman ympäristövaikutuksia on arvioitu riittävästi ja monipuolisesti.

Lausunnossa esitetään hankkeesta vastaaville Nokian Vesi Oy:lle ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, että ne varmistavat vielä arkeologisen perinnön ja vedenalaisen perinnön selvitysten sekä luontoselvitysten ja kalastoselvityksen riittävyydet hankevaihtoehdoittain.  

YVA- ja asemakaavaprosessia vietiin rinnakkain eteenpäin

Bioratkaisu-hankkeen ja sitä varten laadittavan Koukkujärven asemakaavan ympäristövaikutuksia arvioitiin siten, että tiedot ovat käytettävissä kummassakin suunnitteluprosessissa. YVA-menettelyssä arvioitiin yhteisvaikutuksia viereisen teollisen toiminnan ja myös teollisuusalueen muun toiminnan kanssa. Nokian kaupungilla on vireillä Koukkujärven asemakaavan lisäksi Kolmenkulman alueella useita kaavoja. Kaavoituksen yhteydessä on mahdollisuus arvioida yhteisvaikutuksia vielä laajemmalta alueelta kuten eri haittojen yhteisvaikutuksia läntisen Tampereen kaupunkiseudun tärkeään taajamiin kytkeytyvään seudulliseen ulkoilu- ja virkistysaluekokonaisuuteen. Yhteysviranomainen pitää lisäksi tärkeänä yhteysvaikutusten seurannan suunnittelua bioratkaisun ja alueen muiden toimijoiden kesken.

Arvioidut ja vertaillut hankevaihtoehdot

Hankkeesta vastaavat eivät tehneet päätöksiä toteutettavaksi valittavasta vaihtoehdoista YVA-menettelyn aikana. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia otettiin kuitenkin YVA-menettelyn aikana huomioon hankkeen yleissuunnittelussa. Vaihtoehdoista poistettiin merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavia vaihtoehtoja ja otettiin uusia vaihtoehtoja arvioitavaksi.

YVA-menettelyssä arvioitiin neljää hankevaihtoehtoa, jotka sisältävät jätevedenpuhdistamon, biokaasulaitoksen (1 tai 2 biokaasulaitosta) sekä mädätteen jatkokäsittelyn kompostoimalla Nokian Koukkujärven alueella. Vaihtoehtoihin sisältyvät puhdistetun jäteveden purkulinjat ja purkupaikat, jäteveden siirtoviemärilinjat sekä biokaasun siirtoreitti.

Arvioituja hankevaihtoehtoja on muutettu ja siirtoviemäreiden ja purkuputkien reittejä linjattu uusiksi YVA-menettelyn arviointiohjelmavaiheen jälkeen.

Keskeiset muutokset ovat käsitellyn jäteveden purkulinjojen osalta Siuron pohjoispuolisen linjan numero 6 poisjättäminen ja Nokianvirran eteläpuolisen linjan numero 5 mukaan ottaminen. Kaikkien linjojen osalta reittejä linjattiin uusiksi siten, että ne kulkevat mahdollisimman pitkälti olemassa olevien teiden ja katujen varsilla, välttäen yksityisten kiinteistöjen alueet.

Käsitellyn jäteveden purkupaikat sijaitsevat hankevaihtoehdoittain Kokemäenjoen vesistössä joko Nokianvirrassa tai Kulovedessä Siurossa. Molemmissa on nykyisin jätevedenpuhdistamoiden purkupaikka, mutta hankevaihtoehdoissa tarkempi sijainti eroaa nykyisestä.

Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus ovat luettavissa syys-lokakuussa

YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon. Hankkeesta vastaavat jatkavat hankkeen tarkempaa suunnittelua ja tarkentavat ympäristövaikutusten arviointeja ja haittojen estämisen suunnittelua YVA-menettelyn jälkeenkin. Arviointiselostuksessa on jo esitetty, miten bioratkaisu-hankkeen rakentamisen ja käytönaikaisia sekä poikkeustilanteiden haitallisia vaikutuksia voi estää ja lieventää. Myös nämä suunnitelmat tulevat tarkentumaan valittavan hankevaihtoehdon mukaan.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto on luettavissa syys-lokakuun vaihteessa seuraavissa paikoissa:

 • Nokian kaupunginvirasto, Harjukatu 21, 3. krs.
 • Sastamalan kaupungintalo, hallinto 3. krs
 • Aarnontie 2 A, Sastamala
 • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14
 • Nokialla pääkirjasto, Nuijamiestentie 9
 • Linnavuoren kirjasto, Linnavuorentie 12 ja kirjastoauto
 • Sastamalan pääkirjasto, Sillankorvankatu 1
 • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
 • Ylöjärven pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA

Yhteysviranomainen:

 • Pirkanmaan ELY-keskus, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaavat:

 • Nokian Vesi Oy, Ilkka Laukkanen, 040 140 4201, etunimi.sukunimi@nokianvesi.fi
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Elina Tiira p. (03) 2405 511, etunimi.sukunimi@pjhoy.fi.

Konsultti:

 • Pöyry Finland Oy, Karoliina Jaatinen p. 040 660 4407, etunimi.sukunimi@poyry.com.

Päivitetty