Tiedotteet 2017

Muutoksia Pohjois-Pohjanmaan pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin ollaan tekemässä muutoksia. Muutokset ovat osa käynnissä olevaa ja edelleen jatkuvaa pohjavesialueiden luokittelutyötä.

Muutosten myötä yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomia pohjavesialueita esitetään poistettavaksi pohjavesiluokituksesta. Lisäksi esitetään pohjavesialueiden luokituksen nostoa niillä alueilla, jotka on tutkimuksissa todettu soveltuviksi yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesigeologisten tietojen perusteella myös pohjavesialueiden rajauksiin voidaan esittää muutoksia.

Pohjavesialueiden muutokset käydään läpi kunnittain. Vuonna 2017 maastotarkistuksia on tehty maakunnan eteläisillä alueilla ja vuonna 2018 töitä jatketaan Koillismaalla. Ensimmäisenä työ on valmistunut Kempeleen kunnan osalta.

Tutustu aineistoon

Luokitusmuutoksia koskevat aineistot tulevat nähtävillä pohjavesialueiden sijaintikuntien kunnanvirastoissa. Aineistoihin voi myös tutustua sähköisesti osoitteessa: www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu -> Pohjaveden suojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä esitetyistä muutoksista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kempeleen pohjavesialueen muutoksista mielipide tulee esittää 23.10.2017 mennessä.

Luokitusmuutokset perustuvat lainsäädännön muutokseen

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Nykyisin käytössä ovat pohjavesiluokat I (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue), II (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) ja III (muu pohjavesialue). Uuden lainsäädännön mukaan pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka 1) tai muiksi vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (luokka 2). Lisäksi luokkaan E luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan riippuvainen (esimerkiksi lähteet). Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön. Nykyinen luokittelu on voimassa toistaiseksi uuden rinnalla, kunnes pohjavesialueiden tarkistukset valmistuvat.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Heikki Kovalainen puh. 0295 038 356
Geologi Helena Vikstedt puh. 050 351 3152
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty