Tiedotteet 2018

Mäntsälän Hirvikorpeen suunnitellun lentopaikan ympäristövaikutukset on arvioitava (Uusimaa)

GLES Oy suunnittelee lentopaikan ja helikopterikentän rakentamista yhtiön omistamalle 25 hehtaarin kokoiselle tilalle Mäntsälässä. Hankkeella on ELY-keskuksen arvion mukaan todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Lentopaikan pohjarakenteiden rakentamisessa on tarkoitus louhia kalliota ja hyödyntää betonimursketta usean vuoden ajan. Kallion louhinta, betonijätteen murskaus ja työmaan aikainen massojen käsittely saattavat vaikuttaa erityisesti hulevesiin ja alueen pinta- ja pohjavesiin. Betonimurskeen hyötykäyttö säästää luonnonvaroja, mutta käytön pitää kuitenkin perustua osoitettuun tarpeeseen ja korvata aidosti luonnon materiaaleja.

Myös mahdollisella tulevalla lentotoiminnalla on vaikutuksia pinta- ja pohjaveden laatuun. Sekä rakentamisen että lentopaikkatoiminnan aikaiset liikennemäärät sekä niistä seuraavat liikenneverkon parantamistarpeet tulee selvittää ympäristövaikutusten arvioinnissa. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu lentopaikkaa, joten hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen tulee huomioida YVA-menettelyssä.

YVA-menettelyn tarve tuli arvioitavaksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston pyynnöstä sen jälkeen, kun GLES Oy oli hakenut ympäristölupaa. Mäntsälän kunta, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Uudenmaan liitto olivat lausunnoissaan YVA-menettelyn kannalla. Hankkeesta vastaava on myös itse kannattanut YVA-menettelyä viranomaisten lausuntoihin antamassa vastineessaan.

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Tuomas Autere, 0295 021 376
  • Uudenmaan ELY-keskus, johtava asiantuntija Eija Lehtonen, 0295 021 424

Päivitetty