Tiedotteet 2018

Maaseutumaisemat kuntoon - korvausta maiseman hoitoon haettavissa (Lappi)

Laidunnus on tehokas tapa hoitaa luonnonlaitumia  ©maaseutuverkosto, Kuvaaja: Martina Motzbäuchel

Maaseudun maisemia kannattaa vaalia. Maisemat ovat paitsi ilo silmälle, myös koti erilaisille lintu-, kasvi- ja eläinlajeille. Hyvin hoidettu maisema tuottaa iloa myös kyläläisille ja matkailijoille.

Ympäristösopimuksilla tuetaan maaseudun ympäristön pitkäjänteistä hoitoa. Tavoitteena on, että vuosien saatossa syntyneet arvokkaat luontotyypit säilyvät, maaseutumaisema pysyy avoimena ja vesistöjen tila paranee.

Perinnebiotoopin, luonnonlaitumen tai kosteikon hoitoon voi hakea korvausta ELY-keskuksesta. Kohteen hoitoon sitoudutaan ympäristösopimuksella viideksi vuodeksi. Hoitotoimenpiteitä voivat olla mm. raivaus, laidunnus ja niitto.

Ympäristösopimukset ovat haettavissa 15.6.2018 saakka ja niitä voivat hakea viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Pitkäjänteistä maisemanhoitoa

Perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen hoitoon voi hakea maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä aikaisemmasta laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon. Luonnonlaitumella tarkoitetaan pellon ulkopuolista laidunta, jota on käytetty karjan rehuntuotantoon ja jota ei nykytilassaan voida luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi.

Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarille vuodessa tai jos on kyse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotoopista, korvauksen määrä on 600 euroa hehtaaria kohden vuodessa.

Kosteikon hoitosopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Sopimusta voi hakea myös pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta. Korvauksen määrä on 450 euroa hehtaarille vuodessa.

Ympäristösopimuksia haetaan palauttamalla hakulomake ja tarvittavat liitteet ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2018.

Ympäristösopimuksia haetaan lomakkeella 253 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ja 262 (kosteikot).

Viljelijä – hyödynnä edullinen neuvonta

Neuvoja auttaa kartoittamaan tilalta ne kohteet, joille ympäristösopimuksen voi saada. Yhtenä osa-alueena ympäristösuunnitelma-neuvontaosiossa käsitellään maisemanhoitoa ja kartoitetaan ympäristösopimuskohteita. Viljelijän maksettavaksi Neuvo2020-neuvonnasta jää ainoastaan arvonlisäveron osuus, jonka neuvontaorganisaatio laskuttaa viljelijältä. Myöskään hallinnollista päänvaivaa neuvonnasta ei aiheudu, sillä neuvontaorganisaatio hoitaa neuvontakorvauksen hakemisen ELY-keskuksesta.

Ympäristösopimukset ja neuvontakorvaus rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, joka on EU:n osarahoittama ohjelma.

Katso video: Sata vuotta suomalaista maisemaa (maa- ja kotitalousnaiset) https://youtu.be/AbFyQcQ3ji4

Lisätietoa hakemisesta:

Ympäristösopimusten hakeminen ja lomakkeet (mavi.fi) http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset/Sivut/default.aspx

Neuvo2020 - maatilojen neuvonta (mavi.fi) http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/tilaneuvonta.aspx

 

Lisätietoja:

Tukiasiantuntija Heidi Kotala-Paaluharju, puh. 0295 037 006

heidi.kotala-paaluharju(at)ely-keskus.fi


Päivitetty