Tiedotteet 2018

Liikkumisen painopiste on siirtymässä yhä enemmän vapaa-aikaan (Itä-Suomi)

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toteutettiin syyskuun puolivälissä kahdeksan seudullista liikkumistutkimusta. Tutkimuksilla kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia sekä mielipiteitä liikenneolosuhteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tutkimukset toteutti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Edellisen kerran vastaavat tutkimukset toteutettiin vuosina 2012 ja 2015.

Ostoksiin ja muuhun vapaa-aikaan liittyvä liikkuminen jatkaa kasvuaan

Itäsuomalaiset tekevät keskimäärin 3 matkaa arkivuorokaudessa. Matkoista 37 % on työhön ja opiskeluihin liittyviä matkoja, 36 % ostos- ja asiointimatkoja ja 28 % erilaisia muita vapaa-ajanmatkoja. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna työ- ja opiskelumatkojen ja asiointimatkojen osuus on laskenut selvästi. Tämän taustalla saattaa olla etätyö- ja opiskelumahdollisuuksien parantuminen sekä sähköisten asiointipalveluiden käytön yleistyminen. Vastaavasti ostoksiin sekä liikuntaan tai ulkoiluun liittyvien matkojen osuus on kasvanut. Kaiken kaikkiaan erilaiset vapaa-ajan matkat (63 % matkoista) muodostavat heterogeenisen matkaryhmän, jossa yksilölliset erot ovat huomattavan paljon suurempia kuin työ- ja opiskelumatkoilla. Tämä haastaa liikenteen ja liikkumispalveluiden suunnittelun.

Joensuun seutu on pyöräilyn ykkönen – Kuopion seutu ykkösenä kävelyssä ja joukkoliikenteessä

Henkilöautolla itäsuomalaisten arjen matkoista tehdään keskimäärin 57 %, kävellen ja pyörällä 34 % ja joukkoliikenteellä noin 5 %. Koko maassa henkilöauton osuus matkoista on noin 61 %, kävelyn ja pyöräilyn 30 % ja joukkoliikenteen 7 %. (HLT 2016).

Liikkumisen profiili vaihtelee suuresti kaupunkiseutujen välillä. Joensuun seudulla matkoista peräti 44 % tehdään kävellen ja pyörällä, 51 % henkilöautolla ja kolmisen prosenttia joukkoliikenteellä. Kuopion seudulla autoillaan 50 % matkoista, kävellään ja pyöräillään 36 % matkoista ja joukkoliikenteellä kuljetaan 11 % matkoista. Kävelyn osuus (22 %) on Kuopion seudulla edelleen omaa luokkaansa.

Kestävän liikkumisen näkökulmasta Mikkelin seutu ja myös Savonlinnan seutu ovat parantamassa asemiaan. Näillä seuduilla henkilöautoilun osuus on edelleen korkea, noin 60 prosenttia. Keski-Savon, Ylä-Savon, Pielisen karjalan ja Keski-karjalan seuduilla henkilöauto hallitsee vielä liikkumista kulkutapaosuuden ollessa noin 65–70 prosenttia.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen suuri potentiaali – joka toinen matka enintään viisi kilometriä

Arkipäivien liikkuminen on suurelta osin hyvin lyhytmatkaista. Itäsuomalaisten matkoista 54 % on pituudeltaan enintään viisi kilometriä eli vallan hyvin pyöräiltävissä. Tutkimuksen mukaan henkilöauton osuus näistä matkoista on kuitenkin tällä hetkellä 41 %. Noin kolmannes itäsuomalaisten matkoista on yli 10 kilometrin pituisia ja näillä matkoilla henkilöauto on ainakin toistaiseksi monelle kätevin kulkutapa.

Liikenneolosuhteisiin tyytyväisimmät ihmiset löytyvät Joensuun ja Kuopion seuduilta

Liikkumistutkimuksessa kartoitettiin liikkumisen lisäksi asukkaiden tyytyväisyyttä nykyisiin liikkumisen olosuhteisiin eri kulkutavoilla. Kaikki kulkutavat huomioiden liikenneolosuhteisiin tyytyväisimmät asukkaat löytyvät aiempien tutkimusten tapaan Joensuun seudulta ja Kuopion seudulta. Tyytymättömimpiä ollaan Keski-Karjalan, Ylä-Savon ja Savonlinnan seuduilla.

Eri kulkumuotojen liikenneolosuhteiden vertailussa tyytyväisimpiä ollaan kävelyn olosuhteisiin ja tyytymättömimpiä joukkoliikenteen olosuhteisiin. Joukkoliikenteen osalta on kuitenkin havaittavissa hienoista parantumista aiempiin tutkimusvuosiin nähden ja tätä selittää tyytyväisyyden merkittävä kasvu Kuopion seudulla ja Joensuun seudulla. Viisiportaisella asteikolla kävelyn olosuhteille annettiin yleisarvosanaksi 3.6, autoilun olosuhteille 3.3, pyöräilyn olosuhteille 3.3 ja joukkoliikenteen olosuhteille 3.2.

Kävelyn olosuhteet saavat parhaimman arvosanan Joensuun seudulla (3.8) ja Kuopion seudulla (3.7). Pyöräilyn olosuhteisiin ollaan tyytyväisimpiä Joensuun seudulla (3.5) ja Kuopion seudulla (3.3). Kuopion seudulla tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin on tosin laskenut jokaisena tutkimusvuotena. Väylien talvikunnossapito on edelleen niin kävelyn kuin pyöräilynkin osalta eniten tyytymättömyyttä aiheuttava tekijä ja aiempiin tutkimuksiin verraten tyytymättömyys on ollut kasvussa.

Autoilun olosuhteisiin ollaan tyytyväisimpiä Joensuun, Keski-Savon ja Mikkelin seuduilla (3.4). Autoiluolosuhteissa tyytymättömyyttä herättää etupäässä katujen ja teiden kunto ja talvikunnossapito. Joukkoliikenteen palvelutasotekijöiden osalta heikoimman arvosanan saavat vuorotarjonta iltaisin ja viikonloppuisin sekä matkalippujen hinnat, tosin molemmissa tekijöissä on ollut selvä kehitys parempaan suuntaan. Tyytymättömimpiä joukkoliikenneolosuhteisiin ovat Keski-Karjalan (2.5), Pielisen karjalan (2.6) ja Ylä-Savon seudulla (2.7) asuvat.

Kyselyn toteutus ja tulosten hyödyntäminen

Liikkumistutkimuksella selvitettiin satunnaisesti valittujen yli 6-vuotiaiden asukkaiden yhden arkipäivän aikana tekemiä matkoja sekä heidän mielipiteitään liikenneolosuhteista eri kulkutavoilla liikuttaessa. Tutkimustulosten avulla muodostetaan yleiskuva itäsuomalaisten liikkumisesta ja heidän kokemistaan ongelmista.

Tutkimukset toteutettiin postikyselynä seuduittain tehdyllä otannalla. Kullakin seudulla otokseen valittiin 2 000 henkilöä eri sukupuolista ja ikäryhmistä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 3 539 henkeä (seututasolla 411–499 henkeä) ja kokonaisvastausprosentiksi muodostui noin 22 % (seututasolla 21–25 %). Tutkimukseen osallistuneet tekivät tutkimuspäivän aikana yhteensä 10 549 matkaa. Seututasolla vastaus- ja matkamäärät riittävät tilastollisesti luotettavien liikkumisen perustunnuslukuihin (suorat jakaumat) tuottamiseen. Koko Itä-Suomen alueelta voidaan tehdä luetettavasti myös tarkempia analyyseja.

Tutkimustuloksia hyödynnetään monin eritavoin seutujen ja maakuntien liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikennejärjestelmän tilan seurannassa. Liikennejärjestelmän suunnittelussa tavoitteena on mm. liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenteen palvelutason parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen.

Liite: Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018 (pdf 4 Mt)

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus
Janne Lappalainen, janne.lappalainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 737

Strafica Oy
Juha Heltimo, Strafica Oy, juha.heltimo(at)strafica.fi, puh. 050 369 4604


Päivitetty