Tiedotteet 2018

Lievestuoreen Laajalahden pintarakenteiden rakentamisen ympäristölupaan haetaan muutosta (Keski-Suomi)

Laajalahden läjitysalueella suunnitelman mukaisten pintarakenteiden rakentaminen alkoi elokuussa. Rakenteiden tarkoituksena on estää sade- ja sulamisvesien pääsyä ja imeytymistä jätetäyttöön.  Pintarakenteissa käytetään tiivistyskerroksena kuitusavea ja kuivatuskerroksena rengasrouhetta. Ylin pintakerros tehdään hiekasta tai moreenista, jonka päällä on ohut kasvukerros. Kuluneena syksynä on pintarakennetta, kasvukerrosta lukuun ottamatta, tehty 0,7 hehtaarin alueelle koko läjitysalueen pinta-alan ollessa 4,2 ha. Kuitusavea on tähän mennessä käytetty n. 2500 m3, rengasrouhetta n. 2500 m3 ja hiekkaa n. 2500 m3.

Vettä eristävänä kerroksena käytettävää kuitusavea on yleisesti käytetty mm. kaatopaikkojen pintarakenteissa. Kuitusavi on kierrätyspaperin hyödyntämisen sivutuotteena muodostuvaa materiaalia, joka sisältää paperin valmistuksessa massaan lisättävää päällystysainetta (talkki, kaoliini) ja tiivistämisen apuainetta kuten bentoniittia. Myös rengasrouhe soveltuu hyvin käytettäväksi kuivatuskerrokseen.

Rakentamisen aikana on kuitenkin käynyt ilmi, että voimassa olevaan ympäristölupaan ei ole erikseen sisällytetty rengasrouheen käyttöä kuivatuskerrosmateriaalina. Tämän vuoksi ELY-keskus ja Laukaan kunta ovat päättäneet hakea lupaan muutosta. ELY-keskuksen käsityksen mukaan toiminnalle vuonna 2006 myönnetty ympäristölupa mahdollistaa kuitusaven hyödyntämisen tiivistyskerroksessa, mutta selvyyden vuoksi haetaan lupaan tarkennusta sen käytölle.  Laajalahden läjitysalueen pintarakenteen kasvukerroksen materiaalin täsmentyessä haetaan tarvittaessa lupaa myös sen käytölle.

Ympäristöluvan muutoshakemus laitetaan lähiaikoina vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon, joka tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Asian käsittelyn aikana hankkeen vaikutusalueen asukkaille ja viranomaisille varataan tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Pintarakenteiden rakentamista jatketaan vasta sen jälkeen, kun toimintaa varten on saatu täytäntöönpanokelpoinen ympäristölupa.

Käytännön toimet Laajalahden pohjukassa olevien jätealtaiden puhdistamiseksi aloitettiin vuonna 2007. Jätealtaissa ollutta kuitulietettä ruopattiin ja siirrettiin viereiselle läjitysalueelle vuoteen 2011 saakka. Läjitysalueella liete kiinteytettiin eli stabiloitiin sekoittamalla se ympäristöluvan mukaisesti Jyväskylän Rauhalahden voimalaitokselta saatuun tuhkaan. Ennen pintarakenteiden rakentamisen aloittamista läjitysalue muotoiltiin vielä lievästi kumparemaiseksi ja alueelle rakennettiin ympärysojat. Urakkasopimuksen mukainen hankkeen valmistumisaika on 30.11.2019.

Lisätietoja:

Timo Sokka, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 816 (hankkeen toteuttaminen)

Jan Viilos, Laukaan kunta, p. 040 583 5320 (hankkeen toteuttaminen)

Pekka Kivijakola, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 759 (valvonta)

 


Päivitetty