Tiedotteet 2018

Lapväärtti nimettiin uudeksi merkittäväksi tulvariskialueeksi (Pohjalaismaakunnat)

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt 20.12.2018 Suomeen 22 merkittävää vesistöjen ja meren rannikon tulvariskialuetta vuosille 2019-2024. Näistä viisi sijaitsee pohjalaismaakuntien alueella: Lapua (Lapuanjoki), Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki), Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) ja Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki). Aikaisempaan kauteen (2012-2017) verrattuna Lapväärtin taajama on uusi kohde. Kohteen nimeämiseen vaikuttivat merkittävästi alueen tulvavahingot vuosina 2012 ja 2013.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen on osa tulvariskienhallinnan suunnittelua ja ELY-keskukset arvioivat alueensa tulvariskit kuuden vuoden välein. Ensimmäisen kerran merkittäviä tulvariskialueita nimettiin vuonna 2011. Edelliseen kertaan verrattuna Kyrönjoen alaosan tulvariskialuetta laajennettiin Koivulahden alueelle ja Laihianjoen ja Kyrönjoen vesistöalueiden väliselle bifurkaatioalueelle. Yhtään merkittävää tulvariskialuetta ei poistettu toisella suunnittelukierroksella.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon tulvien todennäköisyys, toteutuneet tulvat sekä tulvista mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa on otettu huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tulvaryhmät niille vesistö- ja rannikkoalueille, joissa on merkittäviä tulvariskialueita. Tulvaryhmien tehtävänä on päivittää vesistöalueille tulvariskien hallinnan tavoitteet ja tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tavoitteena on, että hallintasuunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä alueen tulvariskit saadaan hallintaan ja alue poistuu näin merkittävistä tulvariskialueista. Lisäksi vuoden 2019 aikana päivitetään merkittäville tulvariskialueille laadittuja tulvakarttoja ja laaditaan tulvakartoitukset uusille nimetyille alueille.

Lisätietoja:


Päivitetty