Tiedotteet 2018

Lapin tiestölle ennustetaan paikoitellen vaikeaa kelirikkoa (Lappi)

Kelirikosta on odotettavissa paikoitellen vaikeaa Lapin alueelle. Teiden kelirikkokausi alkaa Lapin alueella yleensä huhtikuun puolivälissä ja kestää sääoloista riippuen jopa kesäkuun lopulle.

Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoitustarpeeseen. Näillä näkymillä vaikein kelirikko olisi tulossa Meri-Lappiin ja Itä-Lappiin. Nopeasti lämpenevä ilma ja lumien nopea sulaminen voi vaurioittaa myös päällysteitä ja aiheuttaa reikiintymistä.

Painorajoitusennuste

Lapin ELY-keskuksen painorajoitusennuste on laadittu syksyn ja alkutalven sääolosuhteiden sekä tiestön kelirikkoalttiuden perusteella. Lapin ELY-keskuksen tiestöä tullaan todennäköisesti painorajoittamaan noin 650 km, joista päällystettyjen teiden osuus on 229 km ja sorateiden 421 km (liitteet 1 ja 2). Viime vuosina toteutuneet painorajoitukset ovat vaihdelleet välillä 0-750 km. Viime keväänä painorajoituksia asetettiin 750 km matkalle.

Kelirikko vaatii malttia tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee ensin tien pintaosan pehmenemisenä ja myöhemmin tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikkomerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä välttää, jotta painorajoituksia ei tarvitsisi asettaa. Jos jokin kuljetus on todella välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. Kuljetusajankohdasta tulisi neuvotella paikallisen aluevastaavan kanssa. Erityisesti puutavara olisi syytä kuljettaa pois teiden ollessa vielä jäässä, ennen kelirikon käynnistymistä. On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat niistä Tienkäyttäjän linjalle 0200 - 2100.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

 • hälytysajoneuvot
 • tienpitoajoneuvot
 • linja-auto reittiliikenteessä
 • työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
 • maidonkuljetus
 • energiahuollon säännölliset ja voimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta välttämättömät turvekuljetukset ja vastaavat
 • teuraseläinten kuljetus
 • kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ym. kuljetus
 • eläinrehun, kuiviketurpeen ja polttoaineen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
 • talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
 • tilakohtainen lietelannan ajo
 • päivittäistavarakuljetus kauppaan
 • myymäläautot

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- polttoaine ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten Lapin ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana ja luvan hinta on 110 €. Ohjeet löytyvät internet-osoitteesta:http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille. Aluevastaavaan saa yhteyden vaihteen kautta p. 0295 037 000.

Miten painorajoituksista päätetään?

Lapin ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja tietä hoitavan alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kevään painorajoitusennusteessa mainituille teille voidaan tarvittaessa asettaa painorajoitus vaikean kevään sään vuoksi tai jos esim. maa-aines- tai puutavarakuljetukset uhkaavat rikkoa tien. Rajoituksista voidaan myös luopua, jos kevään sää on suotuisa ts. vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

 Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla paikoilla tieosuuksilla samaan tahtiin.

Mistä saa tietoa kelirikkotilanteesta ja painorajoitetuista teistä?

Lapin ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy internet -osoitteesta http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi (valitse painorajoitukset). Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta 0200 - 2100.

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmia vähennetään vuosittain

Lapin ELY-keskus käyttää tänä vuonna kelirikkoisten sorateiden korjauksiin normaalin kunnossapidon lisäksi noin 320 000 €.

Puutavaran varastointi

Lapin ELY-keskus haluaa myös muistuttaa, että puutavaran varastointi maanteiden varsille ei ole sallittua muualle kuin sitä varten rakennetulle kuormausalueelle. 

Alempiluokkaisille teille voidaan antaa lupa puutavaran varastoimiselle ja kuormaamiselle tiealueen ulkopuolelle tai pysäköimisalueelle.

Puutavaran luvaton varastointi aiheuttaa jatkuvasti ongelmia teiden varsilla. Raakapuueriä on varastoitu linja-autopysäkkien viereen, liittymiin ja muihin liikenneturvallisuutta vaarantaviin paikkoihin, kuten sisäkaarteeseen ja tien viereen. Puutavaraa käsitellään ja varastoidaan levähdys- ja pysäköintialueilla, mikä haittaa niiden varsinaista käyttöä ja huonontaa alueiden viihtyisyyttä. Kuormausnostureita ja perävaunuja säilytetään linja-autopysäkeillä ja muissa liikennettä vaarantavissa paikoissa.

Mahdollista lupaa puutavaran varastointiin ja kuormaukseen voi tiedustella paikalliselta aluevastaavalta.

 

LISÄTIETOJA   

Painorajoitusyhdyshenkilönä toimii tienpidon asiantuntija Tiina Salmi puh. 0295 037 257. Sijaisena toimii aluevastaava Eero Kenttälä puh. 0295 037 231.

 

LIITTEET

Lapin ELY-keskuksen kevään 2018 painorajoitusennuste, liite 1 (tiestöluettelo, pdf 12 kt)

Lapin ELY-keskuksen kevään 2018 painorajoitusennuste, liite 2 (kartta, pdf 740 kt)

 


Päivitetty