Tiedotteet 2017

Lapin ELY-keskus on mukana kansainvälisessä jokien kunnostushankkeessa (Lappi)

Lapin ELY-keskus on mukana kansainvälisessä hankkeessa Ecological Restoration of Arctic Rivers (ReArc). Neljän maan hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kunnostaa ihmistoiminnan muuttamia pohjoisia jokia,ja siten parantaa niiden ekologista tilaa. Hyvinvoivat vesiekosysteemit sopeutuvat paremmin ilmaston muutoksiin.

Kolmevuotinen hanke on saanut rahoituksen Kolarctic CBC -ohjelmasta ja se käynnistyy vuoden 2018 alussa. Suomen puolella hankkeessa mukana ovat Inarijärveen laskevat, aiemmin uittokäytössä olleet joet: Kessijoki, Korvasjoki, Nellimöjoki, Sarmijoki, Nangujoki, Kirakkajoki, Juutuanjoki ,sekä Ivalojoki sivujokineen. Hankkeessa tutkitaan näiden jokien kunnostustarve ja tarvittaessa niille tehdään kunnostussuunnitelmat. Eräs hankkeen keskeisistä tavoitteista on selvittää Inarin valuma-alueella olevien vesieliöstön vaellusesteiden määrä ja sijainti. Hankkeessa tullaan myös kunnostamaan muutamia pienimuotoisia pilottikohteita.

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän kokemukset ja käytännöt vesien kunnostuksessa ovat erilaisia.  Projektin kautta alan nykyiset "parhaat käytännöt" jaetaan kumppanimaiden kesken, tiivistetään yhteistyötä valtion viranomaisten, kuntien, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden sekä yritysten kesken. Vesien inventointi- ja kunnostusmenetelmiä opetetaan ja opitaan käytännön työpajoissa.

Jokikunnostustarpeet ja mahdollisuudet kartoitettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa valmisteluhankkeessa. Valittiin kohteet, joiden kunnostuksessa voi hyödyntää kansainvälistä kokemusta.

Inarijärven valuma-alueella metsätalous ja kullankaivuu ovat merkittäviä pintavesien tilaan vaikuttavia tekijöitä. Aiemmin kaikki suurimmat Inarinjärveen laskevat joet olivat uiton piirissä. Uittojokien rakennetta on muutettu perkaamalla ja rakentamalla. Lemmenjoella ja Ivalojoella on lisäksi pitkä kullankaivuun historia. Kullankaivuu voi aiheuttaa veden laadun heikkenemistä ja joen pohjan liettymistä. Muutokset heikentävät etenkin lohikalojen lisääntymismahdollisuuksia.

Metsähallitus ja ELY-keskus tekevät Lemmenjoen ja Ivalojoen sivujokien varsilla nykytilan kartoitusta. Laadukas luontovaikutusten arviointi edellyttää ajantasaiset tiedot luontotyypeistä ja lajeista sekä alueeseen kohdistuvista toiminnoista ja niiden sijainnista.  Nykytilan kartoituksen pohjalta arvioidaan eri toimintojen yhteisvaikutukset. Tuloksena on toimintasuosituksia luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta. Hankkeessa kerättäviä tietoja käytetään myös vesistöjen kunnostussuunnittelussa, hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjatietoina sekä direktiiviraportoinnissa. 

Lapin ELY-keskuksessa hanketta koordinoi Marko Kangas, puh. 0295 037 349


Päivitetty