Tiedotteet 2018

Lapin ELY-keskus kartoittaa perinnemaisemia ja luonnon monimuotoisuutta Tenojoella (Lappi)

Tenojoella tehdään perinnemaisemiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä maastotöitä kesäkauden aikana. Työ toteuttaa osaltaan laajaa Suomen ja Norjan välistä Interreg Nord –hanketta, jossa yhtenä toimenpiteenä kootaan ja yhdistetään luonnon monimuotoisuuteen liittyvä tieto Tenojoella valtakunnan rajan molemmin puolin. Hankkeen luonnon monimuotoisuus osiota toteutetaan yhteistyössä Tanan, Karasjoen ja Utsjoen kuntien kanssa. Maastotyöt tehdään 24.7-30.8. välisenä aikana. Perinnemaisemien lisäksi kartoitetaan mm. uhanlaisia kasvi- ja eliölajeja jokilaaksossa.

Perinnemaisemat kuuluvat lajistollisesti rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ne ovat merkittävä osa maamme kulttuurihistoriaa. Jäljellä olevat niityt, laitumet ja hakamaat ovat umpeutumassa ja niille ominainen matalakasvuinen, valoa vaativa niittylajisto on häviämässä. Monet aiemmin yleiset lajit ovat uhanalaistuneet. Tenojoen tyypillisiä perinnemaisemia ovat vanhat asuinsijat ja kentät sekä niittymaat haasioineen ja niihin liittyvine rakennuksineen.

Hoito on perinnemaiseman säilymisen elinehto

Perinnemaisemat ovat kehittyneet aiempien sukupolvien pitkäjänteisen työn tuloksena, vuosikymmenten, jopa vuosisatojen aikana. Ilman perinteistä hoitoa ja käyttöä perinnemaisemat kuitenkin kasvavat umpeen, jolloin maisema, luontotyypit ja lajisto pikkuhiljaa häviävät.

Koska tiedossa on vain murto-osa käytössä olevista tai olleista perinnemaisemista, toivotaan maanomistajia ja kyläläisiä apuun kartoitustyöhön. Maastokäynnillä on mahdollista saada tietoa myös perinnebiotooppien hoidosta ja hoidon rahoituksesta. Mikäli toivoisit maastokäyntiä tai sinulla on tietoa kylän tai vaikkapa suvun perinnemaisemakohteista; kentistä, niityistä tai laidunmaista, toivoisimme yhteydenottoa joko puhelimitse tai sähköpostilla Merja Lipposelle. Hankkeen työntekijät tavoittaa myös Outakosken lohensoutu - tapahtumassa.

Kuva 1. Mieraslompolon kentän maisemanhoitoa. Kuva Merja Lipponen.

Yhteisin voimin kehitettävien hallintojärjestelmien avulla säilytetään tasapaino luonnon resurssien taloudellisen hyödyntämisen ja suojelun välillä.

Tenojoen Interreg hankkeen päätavoite on dokumentoida, säilyttää ja ylläpitää ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta Tenojoen vesistöalueella. Nyt kootaan Norjan ja Suomen kymmenien vuosien aineisto lohen, taimenen ja nieriän esiintymisestä Tenon vesistön sivujoissa tietokannaksi paikkatietojärjestelmään ja sähköisille kartoille. Työn tuloksia käytetään sivujokien poikastuotantokapasiteetin määrittämisessä.

Hankkeessa jatketaan tierumpujen kartoitusta ja vaellusesteiden poistoa Tenon sivujoista. Tänä kesänä tarkistetaan aikaisemmin kunnostettujen kohteiden toimivuutta ja kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuutta Norjan ja Suomen puolella. Kalapoikasten esiintyminen arvioidaan sähkökalastuksella. Tänä vuonna kunnostetaan vaellusesteinä olevia tierumpuja Norjan puolella, lähellä Lišmmajohkan ja Vuohppejohkan suistoja.

Tenon laakson asukkaat toivovat parempaa tiedottamista vedenlaadusta ja jokiympäristön tilasta. Hankkeessa kehitetään yhteinen seurantajärjestelmä, ja seurantatiedot julkaistaan Suomalais-Norjalaisen rajavesistökomission sivustolla. Suomen ja Norjan jätevedenpuhdistamojen vesistövaikutustarkkailutulokset sisällytään tähän tiedotukseen.

Lisätiedot:

hankekoordinaattori: Ilona Grekelä, puh: 0295 037 302, sp: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja perinnemaisemainventoinneista ja yhteydenotot maastokäyntien sopimiseksi:

Lapin ELY-keskus: biologi Merja Lipponen, p. 0295 037 427 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty