Tiedotteet 2019

Kyrönjoen alaosan ja suistoalueen tulvasuojeluun tarvitaan toimia (Pohjanmaa)

Kyrönjoen alaosan ja suistoalueen tulvaongelmien vähentämiseksi on vuosina 2016 - 2019 etsitty ratkaisuja laajapohjaisessa työryhmässä, joka valmisteli myös alueella sijaitsevan Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Selvitys tulvasuojelun mahdollisista toimenpidevaihtoehtoista on nyt valmistunut ja siinä on huomioitu vuoden 2018 lopussa tehdyn kuulemisen palaute. Selvityksiä ohjannut työryhmä pitää tärkeänä, että jatkossakin panostetaan jääpatojen torjuntaan, noudatetaan alimpia rakentamiskorkeuksia ja huolehditaan alaosan tulvasuojelurakenteiden kunnosta. Uusina toimenpiteinä halutaan jatkoselvittää erityisesti tulvasuojelullisia niittoja ja raivauksia sekä ruoppauksia.

Työryhmä näkee tärkeänä, että ELY-keskus toteuttaa jatkossakin Kyrönjoen alaosalla ja suistoalueella keväisin jääsahauksia, joilla pyritään estämään jääpatojen syntymistä. Suistoalueen läheisyyteen rakennettaessa on otettava huomioon erilaiset tulvatilanteet. Alimmissa rakentamiskorkeuksissa on huomioitava vesistötulvat, merivesitulvat, jääpatotulvat ja hulevesitulvat. Kyrönjoen alaosalla sijaitsevien tulvasuojelurakenteiden kunnosta tulee jatkossakin pitää hyvää huolta.

Vesikasvillisuuden tulvasuojelulliset niitot ja rantametsien raivaukset Björnholmenin alueella ovat tärkeitä uusia keinoja umpeenkasvaneen maiseman hoidossa ja tulvavesien virtauksen parantamisessa. Tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan myös lisätä vesialuetta sekä parantaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita. Parhaan lopputuloksen saamiseksi niitot olisi hyvä toteuttaa mahdollisimman monimuotoisina ja useampana vuonna peräkkäin. Ruoppaaminen Mittigrundin alueella ja Björnholmenin eteläpuolisella alueella koetaan tärkeänä vaihtoehtona jääpatojen ja niistä aiheutuvien tulvatilanteiden helpottamiseksi. Ruoppaaminen vaatii yksityiskohtaisemman suunnitelman ja vesilain mukaisen luvan. Myös uusien tulvareittien kartoittamista kannatetaan. Esimerkiksi Matilotsundetin alueelle olisi mahdollista luoda uusi tulvauoma jääpatotilanteita varten edellyttäen, että veden leviäminen Skånkholmenin alueelle estetään.

Työryhmässä on ollut mukana Mustasaaren kunta, Vöyrin kunta, Kvarkenin kalastusalue, vesialueen omistajat, pengerrysyhtiöt, maataloustuottajien liitto (ÖSP), lintu- ja luontotieteelliset yhdistykset, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Pohjanmaan liitto, Suomen riistakeskus sekä Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset. Työryhmässä valmistellusta Natura-2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta on tehty erillinen tiedote.

Lisätietoja antaa:

  • Olav Jern, työryhmän puheenjohtaja, puh 044 320 6567
  • Fredrik Hagberg, Kyrönjoen alaosan pengerrysyhtiön edustaja, puh 040 749 9091
  • Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 027 919
  • Suvi Saarniaho-Uitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, työryhmän sihteeri puh 0295 027 926

Päivitetty