Tiedotteet 2017

Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajan asukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä perittäisiin suoraan asukkailta. Lopuista kustannuksista vastaisivat kuvitteellisessa mallissa yhteiskunta (50 %) ja alueen elinkeinotoiminnanharjoittajat (30 %).

Arvio perustuu vuodenvaihteessa 2016-2017 toteutettuun kyselytutkimukseen, joka tehtiin Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan yhteistyönä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää alueen asukkaiden asenteita ja mielipiteitä pohjavesien tilan turvaamiseen sekä heidän halukkuuttaan osallistua turvaamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Kuusamolaiset olisivat kyselyn mukaan valmiita maksamaan pohjaveden hyvän laadun turvaamisesta varmuudella keskimäärin noin 7 euroa vuodessa ja melko varmasti noin 20 euroa vuodessa seuraavien kuuden vuoden ajan. Taivalkoskella vastaavat summat olivat 4 ja 14 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asukkaiden maksuhalukkuus oli vastauksissa hieman korkeampi kuin vakinaisten asukkaiden.

Kyselyn yhteydessä haluttiin samalla tiedottaa asukkaille alueen pohjavesien tilasta ja käytöstä sekä tilan ylläpitämistä ja parantamista edistävistä toimista. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, johon vastasi kaikkiaan 1 127 henkilöä (vastausprosentti 21,4 %). Eri vastaajaryhmiltä saatiin lukumääräisesti melko tasaisesti vastauksia; vapaa-aja asukkaiden vastausaktiivisuus oli kuitenkin selvästi vakituisia asukkaita korkeampi.

Pohjavesien hyvästä laadusta ollaan ylpeitä

Pohjavesivarat ovat Kuusamossa ja Taivalkoskella runsaat ja yhdyskuntien vedenhankinta perustuu kokonaisuudessaan pohjaveteen. Pohjavesi on alueella luonnostaan erittäin hyvälaatuista ja on yleensä otettavissa käyttöön sellaisenaan ilman käsittelyä.

Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat arvostavat alueen pohjavettä ja sen hyvästä laadusta ollaan ylpeitä. Vastaajien talousveden laadulle antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kyselyssä 9,2.

Alueella on yhteensä 62 vedenhankintaa varten tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, jotka ovat kaikki hyvässä tilassa, eikä suurella osalla pohjavesialueista sijaitse merkittäviä riskitoimintoja. Kuusamon Kirkonkylän ja Taivalkoskella Taivalvaaran–Repovaaran pohjavesialueet on kuitenkin nimetty riskialueiksi, koska niiden pohjaveden laadussa on havaittu ihmistoiminnan vaikutusta.

Pohjavesien tilaluokitus Kuusamon ja Taivalkosken alueilla.

Riittävän ja laadukkaan pohjavesivarannon turvaaminen myös tuleville sukupolville koettiin vastauksissa erittäin tärkeäksi. Pohjavesien suojelua pidettiin yhtenä yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ja sen parempaa huomioimista päätöksenteossa toivottiin. Hoitotoimista tärkeimpinä nähtiin ympäristöystävällisempien aineiden käyttö tiealueiden liukkauden torjunnassa sekä pilaantuneiden maa-alueiden kartoittaminen ja kunnostaminen.

Vastaava kysely tehtiin kaksi vuotta sitten Lappeenrannassa

Vastaava kyselytutkimus on tehty aiemmin vuonna 2014 Lappeenrannassa, jossa osa pohjavesistä on huonossa tilassa ja talousvetenä käytetään myös tekopohjavettä. Tavoitteena on myöhemmin toteuttaa vielä yksi kysely vedenhankintaolosuhteiltaan Lappeenrannasta ja Koillismaalta eroavalla alueella. Tutkimusten tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, miten eri alueilla asuvat suomalaiset arvostavat pohjavesiä ja minkälaisia rahallisia ympäristöhyötyjä pohjavesien turvaamiseen liittyy.

Suomen ympäristökeskuksen tiedote 17.2.2016: Asukkaat halukkaita maksamaan Lappeenrannan pohjavesien turvaamisesta (syke.fi)

Kyselytutkimuksesta ja sen tuloksista laadittu raportti "Pohjavesien hyvän tilan turvaamisen tärkeys Kuusamon ja Taivalkosken asukkaiden näkökulmasta" sekä Pohjois-Pohjanmaan pohjavesien tilaa ja pohjavesien hoidon toimenpiteitä kuvaava Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosiksi 2016–2021 ovat luettavissa ymparisto.fi -verkkosivustolla:

Lisätietoa kyselystä, pohjavesien tilasta ja pohjaveden suojelusta Koillismaalla:
Raisa Nikula, Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta, p. 040 751 2047, raisa.nikula(at)kuusamo.fi
Maria Ekholm-Peltonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 396 2597, maria.ekholm-peltonen(at)ely-keskus.fi

Lisätietoa pohjavesien arvottamistutkimuksesta:
Tutkija Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 760, sari.vaisanen(at)ymparisto.fi

Koillismaan harjut ovat tyypillisesti selännemäisiä ja jyrkkäpiirteisiä. Piippuharju, Kuusamo.
Kuva Kalervo Outila

 


Päivitetty