Tiedotteet 2018

Kuotesjärven ja Putulanjärvien pintaa lasketaan tilapäisesti kunnostusta varten (Etelä-Pohjanmaa)

Kuotes- ja Putulanjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järvien kunnostushankkeeseen kuuluva järvien tilapäinen vedenpinnan laskeminen aloitetaan syyskuussa. Vedenpinnan lasku helpottaa järven rantojen kunnostusta. Järvien vedenpinta nostetaan normaaliin korkeuteen ensi keväänä tulvavesien avulla. Kuotes- ja Putulanjärvet sijaitsevat Alavuden kaupungissa ja kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin.

Vähäsateinen kesä on vaikuttanut järvien vedenkorkeuksiin ja Kuotes- ja Putulanjärven vedenpinta on jo nyt hieman normaalia alempana. Syyskuun alkupuolella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa hitaasti laskemaan järvien vedenpintaa vielä noin 50 cm, jotta rannanomistajat voivat kunnostaa rantojaan ruoppaamalla. Ruoppaukset tapahtuvat syksyn ja talvenaikana pääosin kuivatyönä. Ruoppauksissa otetaan huomioon alueella olevat viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueet.  Kuotes- ja Putulanjärven järvitoimikunta organisoi rantojen ruoppaukset ja kaivumassojen läjitykset.

Hankkeen vesistövaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan. Vedenpinnan tilapäisen laskun aikana vedenlaatunäytteitä otetaan eri vaiheissa laskua vähintään kolme kertaa. Vesistövaikutuksia tarkkaillaan myös vedenpinnan noston jälkeen.

Lisätietoja:

Liitekartta:


Päivitetty