Tiedotteet 2017

Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuustyöryhmät käynnistävät toimintansa (Kaakkois-Suomi)

Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Työn aikana kuntiin perustetut liikenneturvallisuustyöryhmät käynnistävät toimintansa heti joulukuussa, jolloin sovitaan yksityiskohtaisemmin vuodelle 2018 ajoitettavat toimenpiteet. Suunnitelmat on laadittu kuntien, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä.  Kunnista suunnittelutyöhön ovat osallistuneet eri hallintokuntien edustajat.

Kokonaisvaltaisia suunnitelmia

Liikenneturvallisuussuunnitelmat on raportoitu suunnitteluvaihekohtaisina[SS1]  kokonaisuuksina. Nykytilanteen ongelmat on raportoitu sekä onnettomuustilastoihin että asukas-, koulu-, kuntatyöntekijä- ja päättäjäkyselyihin pohjautuen. Kuntien liikenneturvallisuustyölle asetetut tavoitteet ja painopistealueet sekä seurantamittarit muodostavat oman kokonaisuutensa. Toimenpiteiden suunnittelu on jaettu erikseen liikennekasvatuksen ja viestinnän toimenpiteisiin sekä liikenneympäristön parannustoimenpiteisiin. Kuntien liikenneturvallisuustyön organisointia ja toimintamalleja kuntien eri yksiköissä on käsitelty liikennekasvatustyöhön kytkeytyvänä kokonaisuutena.

Sitoutumista ja yhteistyötä

Kouvolaan ja Iittiin perustettujen liikenneturvallisuustyöryhmien vastuulla on suunnitelmien jalkauttaminen käytäntöön. Suunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää useiden osapuolien välistä aktiivista yhteistyötä sekä sitoutumista valittuihin painopistealueisiin ja lähivuosille sovittuihin toimenpiteisiin. Yksistään liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä tavoitteita ei saavuteta, mikä korostaa eri ikä- ja liikkujaryhmille suunnatun liikennekasvatustyön ja viestinnän tärkeyttä.

Liikennekasvatustyö ja liikenneympäristön parannustoimet kulkevat käsi kädessä. Toimenpidekokonaisuuksille yhteisiä painopisteitä ovat mm. ajonopeudet, tienylitysten turvallisuus, koulumatkojen turvallisuus sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Liikennekasvatustyössä keskeisiä painopisteitä ovat lisäksi turvalaitteiden käyttö, ajokunto ja -terveys ja tarkkaamattomuus liikenteessä.

Pienin askelin eteenpäin – liikenneturvallisuustoimija kuntien tukena

Liikennekasvatustyön ja viestinnän osalta kunnissa lähdetään liikkeelle eri yksiköiden nykyisten toimintatapojen kehittämisestä sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisesta. Tämä toteutuu osin liikenneturvallisuustyöryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Myös avainkohderyhmille, kuten lapsille ja nuorille, suunnattujen tapahtumien, tempauksien ja tilaisuuksien tarkempi suunnittelu aloitetaan heti liikenneturvallisuustyöryhmien ensimmäisissä kokouksissa.

Liikenneympäristön toimenpideohjelmassa pääpaino on pienissä, kustannustehokkaissa ja nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Toimenpiteet sisältävät mm. suojatiejärjestelyitä, liikenteen rauhoittamistoimia ja nopeusrajoitusten muutoksia. Esitetyt toimenpiteet on käyty läpi ja hyväksytty myös kuntien teknisissä lautakunnissa. Tarpeita on paljon, mutta rahoitusta parantamiseen on rajallisesti. ELY-keskus ja kunnat toteuttavat toimenpiteitä resurssiensa mukaan.

Vuoden 2017 lopussa kunnissa otetaan myös käyttöön niin sanottu liikenneturvallisuustoimijamalli. Toimijan tehtävänä on avustaa Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuustyöryhmiä käytännön työssä; kokousten järjestämisessä, toimenpiteiden ideoinnissa sekä seurantaan liittyvissä tehtävissä ja viestinnässä.

Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuussuunnitelmat (esitteet ja muut lopputuotteet) ovat ladattavissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivuilta: Linkki (ely-keskus.fi)

Lisätietoja:

  • Kouvolan kaupunki: Antti Tamminen, p. 020 615 4934 ja Tarja Alamattila, p. 020 615 7483
  • Iitin kunta: Harri Hoffren, p. 040 485 4037 ja Niina Honko p. 040 483 3732
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, p. 0295 029 385 ja Jussi Kailasto, p. 0295 029 199
  • Strafica Oy, Juha Heltimo, p. 050 369 4604

Päivitetty