Tiedotteet 2018

Keski-Suomen tulvariskit on uudelleen arvioitu (Keski-Suomi)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut vuonna 2011 tekemänsä arvion vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Keski-Suomen maakunnan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei ehdota merkittävien tulvariskialueiden nimeämistä Keski-Suomen alueelle.

Alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista 9.4 - 9.7.2018. Lisätietoa löytyy osoitteista www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset sekä www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskien hallinnan ensimmäisellä suunnittelukierroksella maa- ja metsätalousministeriö nimesi Jyväskylän keskustan ympäristöalueet merkittäväksi tulvariskialueeksi vuonna 2011. Jyväskylän alueelle laadittiin tulvakartat sekä esitettiin toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi Kymijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuonna 2015.

Tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistuksessa todetaan, että arviot Jyväskylän tulvariskeistä ovat tarkentuneet vuonna 2015 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen perusteella. Esimerkiksi harvinaisella tulvalla ei ole lainkaan vakituisia asukkaita tulvaveden peittämillä alueilla. Harvinaisella tulvalla tarkoitetaan tässä tulvaa, jonka vuotuinen todennäköisyys on 1 %. Keski-Suomen ELY-keskus esittää, että Jyväskylän nykyisin merkittävänä oleva tulvariskialue siirrettäisiin muuksi tulvariskialueeksi.

Keuruun keskustaajaman ympäristön ranta-alueet ovat olleet nimettynä muuksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien alustavan arvioinnin päivityksessä ei muutettu Keuruun tulvariskiarvioita.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää loppuvuodesta 2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet Suomessa. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija
Timo Sokka, p. 040 767 0329

Keski-Suomen ELY-keskus


Päivitetty