Tiedotteet 2018

Kelirikkokausi on alkamassa (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi on alkamassa Keski- sekä Itä-Suomessa ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään sorateiden varsille. Lauhan alkutalven ja runsaslumisen joulukuun jälkeen keskimääräistä kylmemmän helmi- maaliskuun vuoksi kelirikkokauden ennakoidaan olevan melko vaikean. Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kuitenkin kelirikon kestoon ja siihen, kuinka vaikea kelirikosta tulee.

Yleistä

Kevään kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja talven sääolosuhteiden perusteella. Leudon sekä sateisen alkutalven jälkeen pakkasjaksot ovat ajoittuneet tammi-maaliskuulle ja maantiet ovat routaantuneet normaalisti.

Kevään säällä on aina suuri merkitys kelirikon esiintymiselle. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti ja varsinkin tien pintakerros voi nopeasti liejuuntua. Tästä syystä sorateillä esiintyy alkuvaiheessa paikoin pintakelirikkoa ennen varsinaisen runkokelirikon syntymistä. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla tieosuuksilla samaan tahtiin. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikon kurissa.

– Keski- sekä Itä-Suomessa maaperä ja maasto-olosuhteet ovat monin paikoin kelirikon syntymiselle otollisia ja sorateitä on myös paljon. Alueella eniten kelirikolle alttiita teitä on Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, sanoo kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen vuosille 2016–2018 myönnetystä sorateiden kelirikkokorjauksiin suunnatusta lisärahoituksesta on vielä ensikesänä käytettävissä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala) noin 2 milj. euroa ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella noin 2 milj. euroa. Rahoituksella parannetaan erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten kannalta välttämättömien sorateiden liikennöitävyyttä, ja sen kohdentamisessa on hyödynnetty laajasti sidosryhmien näkemyksiä.

– ELY-keskus toivoo, että kelirikolle alttiilla maanteillä tiedossa olevia raskaita kuljetuksia ajoitettaisiin ennen varsinaisen kelirikon alkamista ja hyödynnettäisiin yöpakkasia. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua, jolloin teiden kantavuus on suurimmillaan, toteaa Partanen.

Lauha alkutalvi on vaurioittanut päällysteitä

Päällystetyt tiet ovat jälleen kärsineet alkutalven lauhoista ja sateisista keleistä aina tammikuulle asti normaalia enemmän. Tienpäällysteissä on talven jäljiltä paljon halkeamia ja reikiä sekä muita vaurioita.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

– Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia, kertoo kunnossapitovastaava Marja Bäck.

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  • hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  • linja-autot reittiliikenteessä
  • maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  • kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot
  • tilakohtaiset lietelannan ajot
  • kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla. Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana (Yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun 0295 020 600 kautta).

Keväällä 2016 käynnistettyä kokeilua, jolla pyritään helpottamaan säädettävillä rengaspaineilla (CTI) varustetun raskaan kaluston liikkumista kelirikkoisilla teillä, on jatkettu tälle vuodelle. Kokeilun jatkamisella haetaan lisää kokemuksia niiden toimivuudesta. Säädettävillä rengaspaineilla varustetuille autoille voi hakea lupaa ajaa painorajoitetuilla teillä kelirikkoaikaan. Lupaa haetaan tiekohtaisesti kyseessä olevalta ELY-keskukselta. Lisäksi Pohjois-Karjalan alueella pilotoidaan yhteistyössä Metsätehon kanssa puutavara-auton perävaunun lisäpyörien vaikutusta liikennöintiin kelirikkoisilla teillä.

Sorateiden painorajoituksia on yleensä eniten Itä-Suomessa

Valtion ylläpitämiä sorateitä Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) on yhteensä noin 7 350 km ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä noin 2 430 km.

– Keväiden 2016 ja 2017 osalta sääolosuhteet ovat olleet suotuisat ja kelirikko on jäänyt keskimääräistä helpommaksi. Viime keväänä painorajoitettuja teitä alueella oli yhteensä noin 210 km, eniten Pohjois-Savossa. Painorajoituksia on jouduttu viime vuosina asettamaan myös syksyisin ja syksyllä 2017 painorajoituksia jouduttiin asettamaan yhteensä noin 40 km matkalle, toteaa Bäck.

Miten painorajoituksista päätetään?

ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja kunnossapidon alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kelirikon uhanalaisille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esim. maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa ts. vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.     

Malttia ja tarkkaavaisuutta tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikosta varoittavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä aina välttää. Jos jokin kuljetus on välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle 0200-2100.
 
Lisätietoja:

ELY-keskus
Kunnossapitovastaava Marja Bäck, puh. 0295 026 703
Yksikön päällikkö Vesa Partanen, puh. 0295 026 750

Painorajoitukset (liikennevirasto.fi)

http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/index.html?x=3067944.5112788593&y=9589269.294745252&z=6&view=weightView&l1=true&l2=false

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalta 0200-2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600).

LINKKI: Liikenneviraston kelirikkotiedote 21.3.2018


Päivitetty