Tiedotteet 2018

Kainuun ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Terrafamen nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuu)

Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella.  Suunnitteilla oleva tehdas jatkojalostaisi Terrafamen nykyisestä päätuotteesta, nikkeli- ja kobolttisulfidista, vuodessa noin 170 000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 7 400 tonnia kobolttisulfaattia.  Akkukemikaalien valmistusprosessissa muodostuu sivutuotteena kemianteollisuudessa ja lannoitusaineena käytettävää ammoniumsulfaattia noin 115 000 tonnia vuodessa. Akkukemikaalien valmistuksen prosessivaiheet ovat lyhyesti 1) paineliuotus, 2) uutto ja 3) kiteytys. Akkukemikaalien valmistuksessa käytetään ammoniakkia, jota ei ole aiemmin ollut käytössä Terrafamen kaivoksella.

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hanke on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) hankeluetteloon luettava hanke, johon on sovellettava YVA-lakia.  Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotannon YVA-menettely poikkeaa jonkin verran aiemmista Terrafamen YVA-hankkeista, koska hankkeeseen sovelletaan uutta 16.5.2017 voimaan tullutta YVA-lainsäädäntöä. Menettelyssä tapahtunut muutos näkyy muun muassa siten, että arviointi tulee kohdentaa hankkeen kannalta merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia esimerkiksi ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. YVA-ohjelmassa arvioinnin kohdentuminen näkyy muun muassa siten, että hankkeesta vastaavan on YVA-ohjelmassa perusteltava arvioitavien ympäristövaikutusten rajaus.

Kainuun ELY-keskus on tänään 15.6.2018 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen arviointiohjelmasta.

Kainuun ELY-keskus on YVA-lain mukainen yhteysviranomainen. YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana toimii Terrafame Oy.  Menettely etenee tuttuun tapaan YVA-selostusvaiheeseen. Selostusvaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen yhteysviranomaisen lausunnon ja arviointiohjelman pohjalta. Ohjelmavaiheen rajaukset ja yhteysviranomaisen lausunto tulevat olemaan keskeisessä asemassa selostuksen sisällön kannalta.

Terrafamen toimittamassa arviointiohjelmassa on tunnistettu hankkeen merkittäviksi ympäristövaikutuksiksi aluetaloudelliset vaikutukset, vaikutukset ilmanlaatuun, liikennevaikutukset, onnettomuus- ja poikkeustilanteiden vaikutukset sekä akkukemikaalitehtaan jätteiden hyötykäytön vaikutukset. Tarkasteltavia vaikutuksia ovat maaperä ja pohjavesi, vaikutus kaivoksen kiertoliuoksen laatuun ja mahdollinen vaikutus purkuveden laatuun, ilmanlaatu, ilmasto, vaikutukset liito-oravan elinympäristöön, liikenne, melu, aluetalous, väestö ja elinolosuhteet, riskien ja onnettomuustilanteiden vaikutukset, jätteiden hyötykäytön ja sijoittamisen vaikutukset.

Yhteysviranomainen pitää Terrafamen laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä riittävän tarkkana ja laajana sekä ympäristövaikutusten arvioimiseksi tehtyä rajausta perusteltuna, vaikka ohjaakin lausunnollaan arvioinnin tarkentamista ja kohdentamista joiltakin osin.

Arviointiohjelma on ollut kuultavana 16.4.–17.5.2018 välisen ajan lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Yhteysviranomaiselle on toimitettu nähtävillä oloaikana arviointiohjelmasta 15 lausuntoa ja neljä erillistä mielipidettä.

Lisätietoja

Hankkeesta: Terrafame Oy, Elina Salmela, p. 020 7130 800, etunimi.sukunimi@terrafame.fi

YVA-menettelystä: Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uudesta YVA-laista: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Uusi_YVAlaki_voimaan(43087)


Päivitetty