Tiedotteet 2019

Joensuun kaupungin Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikan YVA-menettely alkaa (Pohjois-Karjala)

Joensuun kaupunki suunnittelee pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikan perustamista Joensuun Iiksenvaaran kaupunginosaan Kontiosuolle. Hankealue rajautuu Kontiosuon jätekeskukseen, Joensuun Vesi -liikelaitoksen jätevesilietteen kompostointialueeseen sekä Biotiehen. Kulku alueelle tapahtuu Ilomantsintieltä Ivontien liittymän kautta.

Joensuun kaupunki on jättänyt hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Arviointiohjelmassa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat hankevaihtoehdot

Joensuun kaupungilla on tarve perustaa riittävän suuri ylijäämämaiden maankaatopaikka, sillä olemassa olevat maankaatopaikat ovat täyttymässä. Pilaantumattomia ylijäämämaita muodostuu kaupungin omista katu- ja yleisten alueiden rakennuskohteista tällä hetkellä 150 000 – 180 000 ktr m³ vuodessa. Ensisijainen tavoite on ohjata ylijäämämaat hyötykäyttöön esimerkiksi meluvalleihin. Maankaatopaikalle läjitetään ne jakeet, joille ei löydy hyötykäyttökohdetta. Maankaatopaikan yhteyteen suunnitellaan myös kierrätyskenttätoimintaa.

Hankealueella on jo Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.12.2016 myöntämä ympäristölupa maankaatopaikalle alle 50 000 tonnin vuotuiselle läjitysmäärälle ja kokonaisläjitysmäärälle 210 000 m³. Alueelle suunnitellaan nyt olemassa olevan ympäristöluvan ja samalla hankevaihtoehdon VE0 mukaista toimintaa suurempaa pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkaa maksimissaan noin 1 250 000 m³ kokonaisläjitysmäärälle, vuotuisen läjitysmäärän ollessa noin 80 000 m³. Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 toteuttaminen edellyttää Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvan.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

VE0 (vaihtoehto 0): Nykytilanne. Kontiosuon maankaatopaikan laajennusta ei toteuteta, Kontiosuon maankaatopaikan läjityksen kokonaismäärä on 210 000 m³ ja alue 3,5 ha suuruinen. Ylin täyttökorkeus on +93 (N2000). Toiminta-aika noin 7 vuotta

VE1 (vaihtoehto 1): Matala täyttömäki, maankaatopaikka toteutetaan Kontiosuolle n. 12 ha suuruisena, täyttömassojen kokonaismäärä on noin 880 000 m³ ja ylin täyttökorkeus +93 (N2000). Toiminta-aika noin 11 vuotta.

VE2 (vaihtoehto 2): Korkea täyttömäki, maankaatopaikka toteutetaan Kontiosuolle n. 12 ha suuruisena, täyttömassojen kokonaismäärä on noin 1 250 000 m³ ja ylin täyttökorkeus +103 (N2000). Toiminta-aika noin 15 vuotta.

Vaihtoehtojen toiminta-ajat ovat arvioita, VE0 kohdalla vuosittainen läjitysmäärä on ympäristöluvan mukaisesti alle 50 000 tonnia ja VE1 sekä VE2 toiminta-ajat on laskettu vuosittaisen läjitystarpeen mukaisesti, joka voi kuitenkin vaihdella rakentamistoiminnan voimakkuuden mukaan.

YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 1.11. - 2.12.2019 seuraavissa paikoissa:

Joensuun kaupunki, kaupungintalon julkisten kuulutusten ilmoitustaulu, Rantakatu 20, 2. krs, Joensuu
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kauppakatu 40 B, 3. krs, Joensuu
Verkkosivu: www.ymparisto.fi/kontiosuoYVA

Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen viimeistään 2.12.2019.

Postiosoite: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 69, 80100 Joensuu
Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-karjala(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja
Liina Lindberg, Joensuun kaupunki, puh. 050 311 6297 ja
Hannu T. Holopainen, Joensuun kaupunki, puh. 0500 572609 sekä
YVA-menettelystä Mari Heikkinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 176


Päivitetty