Tiedotteet 2018

Ilmastonmuutos aiheuttaa säännöstelyn sopeutumistarvetta Mäntyharjun vesistöreitillä (Etelä-Savo)

Ilmastoarvioiden perusteella virtaamien ennakoidaan kasvavan Mäntyharjun reitin joissa ja järvissä talvella sekä syksyllä, kun taas kevään ja alkukesän tulovirtaamat pienenevät. Kevättulvat aikaistuvat ja pienenevät ja monina vuosina voidaan puhua jopa kevättulvan katoamisesta. Etelä-Savossa Puulan sekä siihen liittyvien Ryökäsveden ja Liekuneen nykyisin voimassa olevan säännöstelyluvan edellyttämä vedenkorkeuden kevätalennus käy ilmaston muuttuessa epätarkoituksenmukaiseksi.

Tiedot käyvät ilmi Mäntyharjun reitin vesitaselaskelmat - ilmastonmuutoksen ja säännöstelykäytännön tarkasteluun tehdystä raportista. Raportti on tehty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä ja sen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Raportin tulosten perusteella Etelä-Savon ELY-keskus käynnistää Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen laatimisen yhteistyössä kuntien ja muiden intressitahojen kanssa. Selvityksen tavoitteena on vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia tulva- ja kuivuusriskejä Puulalla sekä alapuolisessa Mäntyharjun reitin vesistössä. Selvityksen osana pyritään laatimaan Puulalle uusi ilmastonmuutokseen sopeutuva säännöstelyohje. Selvitys tehdään vuosien 2018-2019 aikana.

Vesitaselaskelmaraportissa arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä sopeutumismahdollisuuksia Puulan säännöstelykäytäntöä muuttamalla. Laskelmat tehtiin vuosille 2010–39 ja 2040–69 ja tuloksia verrattiin vuosiin 1971–2000. Puulan nykyinen säännöstelylupa edellyttää vedenkorkeuksien alentamista kevättalvella tarkoituksena tehdä tilaa kevään sulamisvesille. Tarkastelun perusteella tämä kevätalennus käy kuitenkin epätarkoituksenmukaiseksi useina tulevaisuuden vuosina, kun kevättulvat aikaistuvat ja pienenevät. Säännöstelyluvan määräykset aiheuttavat tällöin kuivuuden vaaraa sekä Puulalle että alapuoliselle vesistöalueelle.

Raportissa esitetään sopeutuvaa säännöstelytapaa, jossa kevätalennusta lievennetään tai joinakin vuosina jopa luovutaan siitä, mikäli kevään tulovirtaamat ovat pieniä. Säännöstelyn tulisi olla joustavaa, jotta edelleen on mahdollista varautua runsaslumisiinkin talviin. Jatkossa myös suuriin tulovirtaaman nousuihin talvisin on syytä varautua esimerkiksi pitämällä Puulan vedenkorkeutta talvella hieman nykyisen kaltaista säännöstelykäytäntöä alempana.

Vaikutustarkastelun perusteella ilmastonmuutoksella on kielteisiä vaikutuksia Mäntyharjun reitin vesiluontoon ja vesistön käyttöön. Näitä vaikutuksia voitaisiin pienentää muuttamalla Puulan säännöstelytapaa, juurikaan pienentämättä myönteisiä vaikutuksia. Sopeutuva säännöstelytapa edellyttää säännöstelyluvan muuttamista. Nyt laadittavan padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta on mahdollista lähteä hakemaan säännöstelyluvan muutosta aluehallintovirastolta.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty